Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
YÖNETİM HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

      (02.02.2023 tarihli ve 5685678 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile REVİZE edildi.)          

      Görevleri:

 1. Genel müdürlük organizasyon şemasında yer alan birimlerin; hangi eğitim, iş deneyimi, bilgi ve becerideki personele ihtiyaç duyulduğunun tespitini yaparak, bu personele hangi görevler için ne ölçüde yetki verileceğinin tanımlamasını Genel Müdürlük Makamı ile belirlemek.
 2. Bakanlığımız personel politikalarına ve genel müdürlüğümüz vizyonuna uygun personelin, gerek kurum içerisinden, gerekse kurum dışından Genel Müdürlüğümüz birimlerinde görev almasını sağlamak.
 3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu, 5510 sayılı Kanun, 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunlarına ait yönetmelik, Genelgeler ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde memur, işçi, sözleşmeli ve diğer personelin özlük işlemlerini yürütmek,
 4. Personelin görev dağılımlarının ilgili birim yöneticilerinin görüşlerini alarak, Genel Müdürlük Makamı ile birlikte yapılmasını sağlamak.
 5. Personelin mesai takibini yapmak ve talep edilmesi halinde ilgili birim yöneticisine turnike kayıt bilgilerini iletmek.
 6. Genel müdürlük personelin disiplin işlemlerini yürütmek.
 7. Genel müdürlüğün sekreterya hizmetlerini yürütmek.
 8. Ek Özel Hizmet Tazminatı (Büyük Proje) ve Arazi Tazminatı, Yabancı Dil Tazminatı ve yan ödeme alacak personelin olurlarının alınarak, ödeme yapılması için ilgili birimlere iletmek.
 9. Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının görev olurlarının, yıllık izin ve rapor onaylarını yapmak.
 10. Genel müdürlüğün eğitim işleri ile ilgili iş ve işlemleri ilgili birimler koordinasyonunda yürütmek, personelin iş becerisi ile moral ve motivasyonunu artırıcı yeni eğitim projeleri üretmek.
 11. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından yürütülen “Ulusal Staj Programı” kapsamında, https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresi üzerinden stajyer personel alımının bizzat İnsan Kaynakları Müdürü’nün yapacağı mülakat neticesinde yapılması ve alınan personelin bakanlığımız vizyonuna uygun şekilde ilgili birimlerde görev yapmasının sağlanması ve iş hayatına alıştırılmasını sağlamak.
 12. Personel ihtiyacını tespit ederek, Personel Genel Müdürlüğü ve Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü makamı ile görüşüp, personel ihtiyacının karşılanmasını sağlamak,
 13. Yeni personelin oryantasyon ve işbaşı sürecinde görev almak,
 14. Personel özlük dosyalarının oluşturulması ve güncellenmesi işlemlerini yürütmek,
 15. Personel izinleri ile raporlarını sisteme (ik.csb.gov.tr) kaydetmek ve ilgili yöneticiye raporlamak ve personelin bilgilerini sürekli güncel tutmak.
 16. Genel müdürlüğün idari işler ve destek hizmetleri ile ilgili iş ve işlemlerini (Temizlik, tadilat işlemleri, toplantı salonları tahsisi, oda yerleşim işlemleri, araç talebi, covid test talepleri vb. tüm idari işler ve destek hizmetlerine ilişkin konular.) yürütmek.
 17. Genel müdürlükte insan kaynakları ve idari işlere ilişkin tespit edilen eksikleri (Bilgisayar, masa, sandalye vb. çalışma alanlarını ilgilendiren diğer konular) satınalma şube müdürlüğüne bildirerek, eksikliklerin giderilmesini sağlamak.
 18. Görev değişikliği, terfi vb. tüm hizmetleri yürütmek, ilgili birimlere bilgi vermek.
 19. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca, genel müdürlüğün yatırım ve cari bütçe tahminlerini stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek, aynı zamanda gerçekleşme raporlarının düzenlenerek strateji geliştirme başkanlığına bildirmek.
 20. Cumhurbaşkanlığı bütçe ilke ve esasları çerçevesinde ayrıntılı harcama planı hazırlamak ve ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
 21. Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak.
 22. Muhasebe kayıt ve ödemelerini yürütmek için muhasebe yetkilisi görevini yürütmek.
 23. Harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi olurlarının alınarak personel genel müdürlüğü, strateji geliştirme başkanlığı ve merkez saymanlık müdürlüğüne iletmek.
 24. Memur maaşlarını hesaplamak, tahakkuklarının hazırlanıp ödenmek üzere hazine ve maliye bakanlığı saymanlık müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak, 4/B sözleşmelilerin maaşlarını yaparak kesenekleri SGK’ya aktarmak, vekalet ücretlerinin  ödenmesi, mesai ücretlerinin ödenmesi, çeşitli fark bordrolarının yapılması, borç tahsil emirlerinin alınması, keseneklerin SGK’ya aktarılması, lojman kesintileri, icraların takibi.
 25. Genel Müdür dahil tüm personelin yurtiçi ve yurtdışı yolluklarının ödeme işlemlerini yapmak.
 26. İhale işlemleri sonucu alım ve doğrudan teminle yapılan her türlü mal ve hizmet alımı ile ilgili ve ayrıca protokolle yapılan ödeme emirleri düzenlemek ve bunları merkez saymanlık müdürlüğü başta olmak üzere ilgili birimlere intikalini sağlamak.
 27. GSM, internet ve santral telefon numaralarının ödemelerini yapmak ve merkez saymanlık müdürlüğüne intikalini sağlamak.  
 28. Lisansüstü eğitim ve stajyer öğrencilerin ilgili mevzuat hükümlerine göre maaş ödemelerini yapmak ve ilgili birimlere bildirmek.
 29. İlama bağlı borçlarla ilgili ödeme emirleri düzenlemek, bunların merkez saymanlık müdürlüğüne intikalini sağlamak.
 30. İhale, mal ve malzeme alımı, hizmet alımı vb. diğer iş ve işlemlerin yapılabilmesi adına satınalma müdürlüğüne ödenek aktarmak.
 31. 4734 sayılı Kanun, 4735 sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre, ihtiyaç duyulan mal ve hizmetlerin temin edilmesini sağlamak, ilgili kurum, kuruluşlara gerekli bilgileri vermek. 
 32. Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) sisteminin kullanımını genel müdürlük adına yürütmek ve yapılması gereken tüm işlemleri yapmak. 
 33. Genel müdürlüğün demirbaş ve sair malzemelerinin kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde ambar giriş-çıkış ve diğer işlemlerini yapmak, korunmasını sağlamak.
 34. İlgili mevzuat hükümleri dahilinde hurda haline gelmiş malzemelerin yok edilmesi vb. işlemleri yapmak.
 35. Her türlü ihale alım iş ve işlemlerinin baştan sona tamamlanmasını sağlamak ve ödeme işlemlerinin yapılmasını sağlamak. 
 36. Yılsonu sayım işlemlerine göre ayniyat işlemlerini yürütmek ve denetim olması durumunda ilgili denetçilere talep edilen bilgi ve belgeleri sunmak. 
 37. Tedbir programlarının takibini ve koordinasyonunu sağlamak
 38. Stratejik Plan çalışmalarını; genel müdürlük makamının direktifleri doğrultusunda, strateji geliştirme başkanlığı ile koordineli olarak yürütmek.
 39. Faaliyet Raporlarının hazırlanmasını, ilgili birimlere iletilmesini ve genel müdürlük internet sayfasında yayımlanmasını sağlamak. (Haftalık Faaliyet, Aylık Faaliyet, Bölücü Faaliyetlere Yönelik Raporlar (3 ve 4 ayda bir), Kadın ve Çocuklara Yönelik Şiddet Uygulamalarına İlişkin Raporları Düzenlemek (3 ayda bir), Birim İdare Faaliyet Raporunu hazırlamak (Yılda bir), Bakanlar Kurulu uzun ve kısa bilgi notlarını hazırlamak (Her hafta), 81 İl Bilgi notlarını hazırlamak.)
 40. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve bakanlığımız bilgi edinme birimine iletilen ve genel müdürlüğümüzü ilgilendiren başvuruların ilgili birimlere sevk ve takibini yapmak.
 41. Genel müdürlüğümüzün görev alanlarına ilişkin istatistiki bilgi ve verileri birimlerden temin ederek Sayın Bakan’ımızın programlarında kullanılmak üzere özel kalem müdürlüğüne iletmek.
 42. Genel müdürlüğümüz web sayfasının düzenleme ve koordinasyonunu sağlamak; duyuru, haber ve içeriklere ilişkin yayınlama işlemlerini yapmak.
 43. Genel Müdürlüğümüz Elektronik Doküman Yönetim Sistemine (BELGENET) ilişkin destek hizmetlerini vermek.
 44. Genel müdürlüğümüz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planının koordineli olarak hazırlanmasını sağlamak.
 45. Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı birimleri, diğer kamu kurumları ve/veya özel kurumlardan (meslek odaları vb.) gelen çalıştay, sempozyum, şura ve anket işlemlerine ilişkin koordinasyon işlerini yapmak.
 46. Genel müdürlüğü yönetim hizmetleri alanında ilgilendiren yazışmaların, diğer iş ve işlemlerin ilgili birimlere dağıtımının yapılmasını sağlamak.
 47. Genel Müdürlüğün sosyal işlere ilişkin hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak,
 48. Genel Müdürlük personelinin moral ve motivasyonunu artırıcı sosyal aktivitelerin takibini yaparak, ilgili birimler koordinasyonunda ve makamın bilgisi dahilinde faaliyetler yürütmek,
 49. Genel müdürlük arşiv esaslarını belirlemek, bu esasların uygulanmasını sağlamak.
 50. Genel müdürlüğün gelen-giden evrak ve arşiv hizmetlerini yürütmek. 
 51. Her türlü arşiv malzemesini derlemek, ayıklamak ve her an kullanılır hale gelecek şekilde tasnif etmek.
 52. Arşiv malzemesinin tahribini önleyici tedbirleri almak.
 53. Kullanım ömrünü tamamlayan veya arşivde saklanması gereken malzemeyi, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde birimlerden teslim alarak kurum arşivinde muhafaza edilmesini ve/veya gerek duyulması halinde imha edilmek üzere gereğinin yapılmasını sağlamak.
 54. Genel müdürlük içerisinde dağıtılması gereken evrakların dağıtımını yapmak.
 55. Ayıklama ve imha hizmetlerini destek hizmetleri dairesi başkanlığı ile koordineli olarak yürütmek.
 56. Standart dosya planına uygun olarak arşivleme işlemi yapılmasını sağlamak.
 57. Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.