Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
YÖNETİM HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Görevleri

1) 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Uyarınca, Genel Müdürlüğün Yatırım ve Cari bütçe tahminlerini Stratejik Plan ve Yıllık Performans Programına uygun olarak hazırlamak ve İdare faaliyetlerinin uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

2) Maliye Bakanlığı bütçe ilke ve esasları çerçevesinde ayrıntılı harcama planı hazırlamak ve ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.

3) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak.

4) Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak, muhasebe kayıt ve ödemelerini yürütmek için muhasebe yetkilisi görevini yürütmek.

5)  Genel Müdürlüğümüzün Yatırım Projeleri için Kalkınma Bakanlığından, Cari İşlemler için Maliye Bakanlığından alınan ödenekler doğrultusunda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 18’inci maddesinde belirtilen ihale usullerine göre ihtiyaç duyulan mal ve hizmetlerin temin edilmesini sağlamak ve sonuçlarla ilgili olarak Kamu İhale Kurumuna bilgi vermek.

6) İhale işlemleri sonucu alımı yapılan her türlü mal ve hizmet ile ilama bağlı borçlarla ilgili ödeme emirleri düzenlemek, bunların Maliye Bakanlığı Saymanlık Müdürlüğüne intikalini sağlamak, Cep, internet ve santral telefon numaralarının ödemelerini yapmak ve Merkez Saymanlık Müdürlüğüne intikalini sağlamak, Lisansüstü eğitim ve stajer öğrencilerin ödemelerini yapmak, Döner Sermaye Başkanlığına iletmek.

7) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu, 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunlarına ait yönetmelik, Genelgeler çerçevesinde memur, işçi ve sözleşmeli personelin her türlü özlük işlemlerini yürütmek (atama, istifa, emeklilik, tayin, ayrılış ve başlama, görevlendirme vb.)

8) Ek Özel Hizmet Tazminatından (Büyük Proje) yararlanacak personelin onayını hazırlamak.

9) Memur maaşlarını hesaplamak tahakkuklarının hazırlanıp ödenmek üzere Maliye Bakanlığı Saymanlık Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak.

10) Yeni işe başlayan, işten ayrılan ve kadro değişikliği olan personelin SGK’ya giriş ve çıkış belgelerinin işlemlerini yürütmek.

11) Genel Müdürlük personelinin yurtiçi ve yurtdışı yolluklarının ödemelerini sağlamak.

12) Genel Müdürlüğümüze ilişkin demirbaş ve sair malzemelerin kanun, tüzük yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde ambar giriş ve çıkış işlemlerini yapmak, korunmasını sağlamak, hurda haline gelmiş malzemelerin yok edilmesi ve satışı için gerekli işlemleri yapmak, yılsonu sayım işlemlerine göre ayniyat hesabının hazırlanmasını sağlayıp Sayıştay’a sunulmasını sağlamak.

13) Tedbir programlarının takibini ve koordinasyonunu sağlamak.

14) Stratejik Plan çalışmalarını Strateji Geliştirme Başkanlığı ile koordineli bir şekilde yürütmek.

15) Faaliyet Raporlarının hazırlanmasını sağlamak.

  • Haftalık Faaliyet
  • Aylık Faaliyet
  • Bölücü Faaliyetlere Yönelik Raporlar (3 ve 4 ayda bir)
  • Kadın ve Çocuklara Yönelik Şiddet Uygulamalarına İlişkin Raporları Düzenlemek (3 ayda bir)
  • Birim İdare Faaliyet Raporunu hazırlamak (Yılda bir)
  • Bakanlar Kurulu uzun ve kısa bilgi notlarını hazırlamak (Her hafta)
  • 81 İl Bilgi notlarını hazırlamak.

16) Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Bakanlığımız Bilgi Edinme Birimine iletilen başvuruların ilgili birimlere sevk ve takibini yapmak.

17) Genel Müdürlüğümüzün görev alanlarına ilişkin istatistiki bilgi ve verileri birimlerden temin ederek Sayın Bakanımızın programlarında kullanılmak üzere Özel Kalem Müdürlüğüne iletmek.

18) Genel Müdürlüğümüz web sayfasının düzenleme ve koordinasyonunu sağlamak; duyuru, haber ve içeriklere ilişkin yayınlama işlemlerini yapmak.

19) Genel Müdürlüğümüz Elektronik Doküman Yönetim Sistemine (BELGENET) ilişkin destek hizmetlerini vermek.

20) Genel Müdürlüğümüz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planının koordineli olarak hazırlanmasını sağlamak.

21) Kurum içi birimler, özel kurumlar (meslek odaları vb.) ve kamu kurumlarından gelen çalıştay, sempozyum, şura ve anket işlemlerine ilişkin koordinasyon işlerini yapmak.

22) Gelen ve giden evrak işlemlerini yürütmek.

23) Genel Müdürlük Hizmet Binasının tüm bakım, onarım gibi ihtiyaçlarını tespit etmek  ve ilgili birime intikal ettirmek.

24) Genel Müdürlük arşiv esaslarını belirlemek, bu esasların uygulanmasını sağlamak.

25) Genel Müdürlüğe bağlı Daire Başkanlıklarının arşiv belgelerini toplamak ve saklamak.

26) Her türlü arşiv malzemesini derlemek, ayıklamak ve her an kullanılır hale gelecek şekilde tasnif etmek.

27) Arşiv malzemesinin tahribini önleyecek tedbirleri almak.

28) Arşivlerden yararlanma esaslarını belirlemek, arşivlerdeki araştırma taleplerini değerlendirmek ve gerektiğinde izin vermek.

29) Saklanma süresini tamamlayan arşivlik malzemeyi, “Kurum Arşivine Devredilecek” olanlar şeklinde ayırmak ve kayıt defterleri veya föyler ile kurum arşivine devretmek.

30) Genel Müdürlüğümüzün sivil savunma planlarını hazırlamak, mevzuatta yer alan sivil savunma ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

31) Genel Müdürlük toplantı salonlarında verilecek sosyal hizmetleri yürütmek ve düzenlemek, birimlerin oda ve elektronik cihazlarını yangınlara karşı korumak için nöbet çizelgelerinin takibinin yapılması ve personelin turnike kayıtlarındaki giriş çıkışlarını her hafta takip etmek ve aylık olarak da Makama sunmak.

32) Turizm öncelikli yöre belediyeleri listesinde yer alan ve bu belediyelerin ödenek gönderilen projelerin yerinde mevzuata ve projeye uygun olup olmadığını incelemek, yapılan iş ve işlemlere dair bilgilendirme yapmak.

33) Genel Müdür tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.