Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Harita Şube Müdürlüğü

    Harita Şube Müdürlüğünün Görevleri:

a) Bakanlar Kurulunca belirlenen proje kapsamı içerisinde kalmak kaydıyla kamuya ait tescilli araziler ile tescil dışı araziler ve muvafakatleri alınmak koşuluyla özel kişi veya kuruluşlara ait arazilerin yeniden fonksiyon kazandırılıp geliştirilmesine yönelik olarak her türlü ve ölçekte etüt, harita işlemlerini yapmak.

b) İdarelerin ihtilafı halinde, genel imar düzeni ve uyumunu sağlamak üzere, her türlü haritanın hazırlanması ve onaya hazırlanmasında koordinasyon sağlamak, ihtilafları gidermek, gerektiğinde ihtilaf konusu işi resen yapmak, yaptırmak ve onaya hazırlamak.

c) Her ölçekteki halihazır haritaların ve tematik haritaların imar mevzuatında öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde yapılmasını ve bu konudaki işlemlerin mevzuatta tanımlanan sürece uygun olarak yürütülmesini temine yönelik çalışmalarda bulunmak.

ç) İlbank A.Ş. ile Genel Müdürlüğümüz arasında 30.03.2011 tarihli protokolle belirlenen, halihazır haritaların ihalesi, kabulü ve denetimine ilişkin gereklerini yerine getirmek.

d) Halihazır harita yapımı işlemine yönelik mevzuat hükümlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarda bulunmak.

e) Bakanlar Kurulunca yetkilendirilen alanlar ile merkezi idarenin yetkisi içindeki kamu yatırımları, milli güvenliğe dair tesisler, askeri yasak bölgeler, 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun hükümleri çerçevesinde yapılacak binalar, genel sığmak alanları, özel güvenlik bölgeleri, enerji ve telekomünikasyon tesisleri ile ilgili altyapı, üstyapı ve iletişim hatları, yanıcı,  patlayıcı ve patlayıcı madde üretim tesisleri ve depoları, akaryakıt ve sıvılaştırılmış petrol gazı istasyonları gibi alanlar ile ilgili her tür ve ölçekteki haritaları gerektiğinde yapmak, yaptırmak ve onaya hazırlamak.

f) Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.