Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Mekansal Stratejiler Şube Müdürlüğü

Mekânsal Stratejiler Şube Müdürlüğünün Görevleri:

1.Yerleşme, yapılaşma ve arazi kullanımına yön veren, her tür ve ölçekte fizikî planlara ve uygulamalara esas teşkil eden mekânsal strateji planlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak hazırlamak, hazırlatmak, onaya hazırlamak ve uygulamanın bu stratejilere göre yürütülmesini sağlamak,

2.Kalkınma politikalarına uygun olarak Ulusal ve bölgesel nitelikli mekânsal gelişme stratejilerine ilişkin çalışmaları yürütmek, her türlü araştırma ve çalışmayı yapmak, yaptırmak.

3.Kentsel ve mekânsal gelişmeye ilişkin hedef ve strateji oluşturmak, bunlara ilişkin eylem planları hazırlamak, gerekli mevzuat çalışmalarını yapmak, uygulamak ve izlemek.

4.Sektörel planlar, her tür ve ölçekteki fiziki planlar ve çevre düzeni planlarının mekânsal strateji planları hedefleri ve kararlarına uygunluğunu sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak.

5.Mekânsal strateji planlaması sürecinin usul ve esaslarım ortaya koymak, sürecin iyileştirilmesi ve geliştirilmesini temin etmek, planın uygulanmasını sağlayacak yönetim ve
uygulama modellerini ortaya koymak.

6.Yüksek Planlama Kurulu'nun 25.10.2010 tarih ve 2010/34 sayılı karan ile kabul edilmiş ve 4 Kasım 2010 tarih ve 27749 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "KENTGES Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı (2010-2023)"nı yürütmek, koordine etmek ve uygulanmasını izlemek, uygulanmasına yönelik gerekli modelleri ortaya koymak, eylemlerden sorumlu kurumlarla ve yerel yönetimlerle her türlü işbirliğini geliştirmek. eylemlerin hayata geçirilmesine yönelik proje geliştirmek ve geliştirilenlere destek olmak.

7.Belediyelerin mücavir alanları ile köylerin yerleşik alanlarının sınırlarının tespitine ilişkin usul ve esasları belirlemek ve mücavir alan sınırlarını onaya hazırlamak. (18.10.2012 tarihli ve 16348 sayılı Genel Müdürlük Olur'u ile)

8.Kırsal alan planlamasına ilişkin köy tasarım rehberi usul ve esaslarını belirlemek, planlama ve yapılaşma koşullarının belirlenmesine ilişkin kılavuzları çıkarmak. (18.10.2012 tarihli ve 16348 sayılı Genel Müdürlük Olur'u ile)

9.Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.