Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Mevzuat Geliştirme Şube Müdürlüğü

Mevzuat Geliştirme Şube Müdürlüğünün Görevleri:

1.Mekansal planlama konulan ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatları inceleyerek, gerekli çalışmalar ve araştırmalar yapmak.

2.Sağlıklı, güvenli ve düzenli kentleşmeyi sağlayıcı mekânsal planlamaya ilişkin usul ve esasları belirlemek.

3.Ülke, bölge, il ve kent düzeylerinde mekansal planlamaya ve yerleşmeye dair mevzuatı hazırlamak ve geliştirmek.

4.Özel kanunlarla belirlenmiş alanlardaki planlama mevzuatı ve diğer imar mevzuatı ile 3194 sayılı İmar Kanunu arasındaki uyumu sağlamaya yönelik planlama mevzuatı geliştirmek, görüş vermek.

5.Kentlerde ve kırsal alanlarda arazi kullanımına ve imar planların yapılmasına ilişkin temel ilke, strateji ve standartları belirlemek ve uygulanmasını sağlamak.

6.Genel Müdürlüğümüz WEB sayfasını yönetmek.

7.Daire Başkam tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.