Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
MEVZUAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Görevleri

1.Ülke, bölge, il ve kent düzeylerinde mekansal planlamaya, planların uygulanmasına ve planlamada standartlar geliştirilmesine ilişkin mevzuat çalışmaları ve araştırmalar yapmak, yaptırmak.

2.Özel kanunlarla belirlenmiş alanlardaki planlama mevzuatı ve diğer imar mevzuatı ile 3194 sayılı İmar Kanunu arasındaki uyumu sağlamaya yönelik araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, yaptırmak, mevzuatı geliştirmek.

3.Planlama faaliyetlerinde Bakanlıklar, mahalli idareler ve meslek kuruluşları arasında mevzuattan kaynaklanan konularla ilgili koordinasyonu sağlamak, planlama sürecinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesini sağlayacak çalışmalar yapmak.

4.Planlama mevzuatının öngördüğü usul ve esasların hayata geçirilmesinin sağlanması amacıyla çalışmalar yapmak.

5.İlgili mevzuat çerçevesinde sağlıklı, güvenli ve düzenli kentleşmeyi sağlayıcı planlama mevzuatı çalışmaları yürütmek, gerekli önlemleri almak.

6.Ülke, bölge, il ve kent düzeylerinde mekansal planlamaya ve yerleşmeye dair mevzuatı hazırlamak ve geliştirmek.

7. Kentlerde ve kırsal alanlarda arazi kullanımına ve imar planların yapılmasına ilişkin temel ilke, strateji ve standartları belirlemek ve uygulanmasını sağlamak.

8.Planlama mevzuatı ve uygulamalarına dair soru ve sorunlara ilişkin, genel nitelikli açıklayıcı görüşler vermek ve mevzuatın anlaşılabilirliğini sağlamak.

9.Planlama mevzuatı ve uygulamaları konusundaki işlemlerin, yürürlükteki mevzuata uygun olarak yürütülebilmesi amacıyla Belediye, Valilikler ve ilgili diğer idarelere uygulamaya yönelik rehberlik etmek.

10.Kamu kurum ve kuruluşları ile Bakanlığın Merkez ve Taşra Teşkilatına ve belediyelere yönelik hizmet içi eğitim çalışmalarına planlama mevzuatı konularında katkıda bulunmak.

11. Genel Müdürlük tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.