Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
MEVZUAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

         Görevleri:

 1. Ülke, bölge, il ve kent düzeylerinde mekansal planlamaya, planların uygulanmasına ve planlamada standartlar geliştirilmesine ilişkin mevzuat çalışmaları ve araştırmalar yapmak, yaptırmak.
 2. Özel kanunlarla belirlenmiş alanlardaki mekânsal planlama mevzuatı ve diğer imar mevzuatı ile 3194 sayılı İmar Kanunu arasındaki uyumu sağlamaya yönelik araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, yaptırmak, mevzuatı geliştirmek.
 3. Mekansal Planlama faaliyetlerinde Bakanlıklar, mahalli idareler ve meslek kuruluşları arasında mevzuattan kaynaklanan konularla ilgili koordinasyonu sağlamak, mekânsal planlama sürecinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesini sağlayacak mevzuat çalışmaları yapmak.
 4. Mekansal Planlama mevzuatının öngördüğü usul ve esasların hayata geçirilmesinin sağlanması amacıyla çalışmalar yapmak.
 5. İlgili mevzuat çerçevesinde sağlıklı, güvenli ve düzenli kentleşmeyi sağlayıcı planlama mevzuatı çalışmaları yürütmek, gerekli önlemleri almak.
 6. Mekansal planların yapılmasına ilişkin temel ilke, strateji ve standartları belirlemek ve uygulanmasını sağlamak.
 7. Mekansal Planlama mevzuatı ve uygulamalarına dair soru ve sorunlara ilişkin, genel nitelikli açıklayıcı görüşler vermek ve mevzuatı açıklamak.
 8. Mekansal Planlama mevzuatı ve uygulamaları konusundaki işlemlerin, yürürlükteki mevzuata uygun olarak yürütülebilmesi amacıyla Belediye, Valilikler ve ilgili diğer idarelere uygulamaya yönelik rehberlik etmek.
 9. Kamu kuram ve kuruluşları ile Bakanlığın Merkez ve Taşra Teşkilatına ve belediyelere yönelik hizmet içi eğitim çalışmalarına planlama mevzuatı konularında katkıda bulunmak.
 10. Sayın Bakanımızın cevaplaması istemiyle Bakanlığımıza intikal eden ve Strateji Geliştirme Başkanlığı’nca Genel Müdürlüğümüze gönderilen "Milletvekili Soru Önergeleri'nin cevaplandırılması için koordinasyonu sağlamak ve ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 11. Genel Müdürlüğümüz WEB sayfasını yönetmek. 
 12. Genel Müdür tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.