Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Uygulama Şube Müdürlüğü

Uygulama Şube Müdürlüğünün Görevleri

1.Planlama mevzuatı ve uygulamalarına dair soru ve sorunlara, uygulamada genel olarak anlaşılmayan veya tereddüde düşülen konulara açıklık getirmek ve doğrudan mekânsal planlama mevzuatı ile ilgili konularda görüş vermek.

2.Planlama mevzuatı ve uygulamaları konusundaki işlemlerin, yürürlükteki mevzuata uygun olarak yürütülebilmesi amacıyla Belediye, Valilikler ve ilgili diğer idarelere uygulamaya yönelik rehberlik etmek.

3.Planlama ve imar mevzuatı arasında uyumu sağlamak, uygulamada karşılaşılan ihtilaflarla ilgili koordinasyon sağlamak, görüş vermek.

4.Sağlıklı, güvenli ve düzenli kentleşmeyi sağlayıcı mekânsal planlamaya ilişkin usul ve esasların belirlemesi ve geliştirilmesine katkı sağlamak.

5.Sayın Bakanımızın cevaplaması istemiyle Bakanlığımıza intikal eden ve Strateji Geliştirme Başkanlığı'nca Genel Müdürlüğümüze gönderilen "Milletvekili Soru Önergeleri’nin cevaplandırılması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

6.Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.