Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
KIYI ALANLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI

          Görevleri:

 1. 5234 Sayılı Kanun kapsamında "İstanbul Haydarpaşa Limanı"na ilişkin imar planlama iş ve işlemlerini yapmak.
 2. Kıyı ve dolgu alanlan ile bu alanlann fonksiyonel ve fiziksel olarak devamı niteliğindeki geri sahalanna ilişkin her tür ve ölçekteki etüt ve planlan yapmak, yaptırmak ve onaya hazırlamak ve bunların uygulanmasını sağlamak.
 3. Kıyı alanlannın düzenlenmesine dair iş ve işlemleri yapmak, yaptırmak ve onaya hazırlamak.
 4. 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve İlgili Yönetmelik hükümleri kapsamında eğitim faaliyetleri, kıyı alanlanna yönelik olarak görüş oluşturulması gibi diğer iş ve işlemleri yürütmek.
 5. Kıyı mevzuatının geliştirilmesine yönelik mevzuat çalışmalarını yürütmek.
 6. Kıyı ve dolgu alanlan planlanna ilişkin usul ve esaslan belirlemek.
 7. Kıyı ve dolgu alanlan planlanna ilişkin iş ve işlemlerde, bakanlıklar, mahalli idareler ve meslek kuruluşlan arasında koordinasyonu sağlamak, planlama sürecinin iyileştirilmesini ve geliştirilmesini temin etmek.
 8. Kıyı alanlanna ilişkin politika ve strateji oluşturmak, bunlara ilişkin eylem planları hazırlamak, uygulamak, izlemek.
 9. Kıyı ve dolgu alanlannın ile bütünleşik kıyı alanı planlama çalışmalannın birbiriyle uyumunu ve mekânsal strateji planlan hedeflerine ve kararlanna uygunluğunu sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak.
 10. Çalışma alanına giren konularda uluslararası gelişmeleri izlemek, gerekli projeleri teklif etmek ve yürütmek.
 11. Çalışma alanına giren konularda gerekli mevzuat çalışmalarım yapmak ve izlemek.
 12. Genel Müdür tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.