Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
KIYI ALANLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 Görevleri

1) Kıyı ve dolgu alanları ile bu alanların fonksiyonel ve fiziksel olarak devamı niteliğindeki geri sahalarına ilişkin her tür ve ölçekteki etüt ve planları yapmak, yaptırmak ve resen onaylamak ve bunların uygulanmasını sağlamak.

 
2) Kıyı alanlarının düzenlenmesine dair iş ve işlemleri yapmak, yaptırmak ve onaya sunmak.
 
3) 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve İlgili Yönetmelik hükümleri kapsamında eğitim faaliyetleri, kıyı alanlarına yönelik olarak görüş oluşturulması gibi diğer iş ve işlemleri yürütmek.
 
4) Kıyı mevzuatının geliştirilmesine yönelik mevzuat çalışmalarını yürütmek.
 
5) Kıyı ve dolgu alanları planlarına ilişkin usul ve esasları belirlemek.
 
6) Kıyı ve dolgu alanları planlarına ilişkin iş ve işlemlerde, bakanlıklar, mahalli idareler ve meslek kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak, planlama sürecinin iyileştirilmesini ve geliştirilmesini temin etmek.
 
7) Kıyı alanlarına ilişkin politika ve strateji oluşturmak, bunlara ilişkin eylem planları hazırlamak, uygulamak, izlemek.
 
8) Kıyı ve dolgu alanlarının ile bütünleşik kıyı alanı planlama çalışmalarının birbiriyle uyumunu ve mekânsal strateji planları hedeflerine ve kararlarına uygunluğunu sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak.
 
9) Çalışma alanına giren konularda uluslararası gelişmeleri izlemek, gerekli projeleri teklif etmek ve yürütmek.
 
10) Çalışma alanına giren konularda gerekli mevzuat çalışmalarını yapmak ve izlemek.
 
11) Genel Müdür tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.