Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü

    Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğünün Görevleri:

a) Bakanlar Kurulunca belirlenen proje kapsamı içerisinde kalmak kaydıyla kamuya ait tescilli  araziler  ile tescil dışı araziler ve muvafakatleri alınmak koşuluyla özel kişi veya kuruluşlara ait arazilerin yeniden fonksiyon kazandırılıp geliştirilmesine yönelik olarak her tür ve ölçekte, etüt ve kamulaştırma işlemlerini yapmak, kamulaştırma işlemlerine yönelik mevzuat hükümlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarda bulunmak.

b) Bakanlıkça gerçekleştirilen kentsel dönüşüm uygulamalarında ve kentsel tasarım projeleri kapsamında kamulaştırma ve gerektiğinde usulüne uygun olarak acele kamulaştırma iş ve işlemlerini yapmak.

c) İdarelerin ve vatandaşların parselasyon planlarına, arazi ve arsa düzenlemesine kamulaştırma işlemlerine ilişkin konulardaki tüm soru ve sorunlarını açıklayıcı ve çözüme kavuşturucu iş ve işlemleri yürütmek.

ç) Bakanlığımızın yetkilendirildiği alanlar ile Bakanlar Kurulunca belirlenen finans merkezleri ve benzeri özel proje alanları ve özel yapım gerektiren yapılaşmalar ile 2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu uyarınca Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan uygulamalara ilişkin kamulaştırma işlerini yapmak, yaptırmak, onaya hazırlamak.

d) 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin değerlendirilmesi ile hazineye ait tarım arazilerinin satışı hakkında kanun gereğince proje alanlarının belirlenmesi ile ilgili çalışmalar yapmak.

e) Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.