Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri Planlama Şube Müdürlüğü

İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri Planlama Şube Müdürlüğünün Görevleri:

1.Bakanlar Kurulunca yetkilendirilen alanlar ile merkezi idarenin yetkisi içindeki kamu yatırımları, milli güvenliğe dair tesisler, askeri yasak bölgeler, 7269 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde yapılacak binalar, genel sığmak alanları, özel güvenlik bölgeleri, ilgili altyapı, üstyapı ve iletim hatları, yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı madde üretim tesisleri ve depoları, akaryakıt ve sıvılaştırılmış petrol gazı istasyonları gibi alanlar ile ilgili her tür ve ölçekteki planları gerektiğinde yapmak, yaptırmak ve onaya hazırlamak.

2.Bakanlar Kurulunca belirlenen proje kapsamı içerisinde kalmak kaydıyla kamuya ait tescilli araziler ile tescil dışı araziler ve muvafakatleri alınmak koşuluyla özel kişi veya kuruluşlara ait arazilerin yeniden fonksiyon kazandırılıp geliştirilmesine yönelik olarak her tür ve ölçekteki planları yapmak, yaptırmak ve onaya hazırlamak.

3.İdarelerin ihtilafı halinde, ihtilafları gidermek, gerektiğinde her türlü imar planı, plan değişikliği, plan revizyonunu içeren ihtilaf konusu işi resen yapmak, yaptırmak ve onaya hazırlamak.

4.Görev alanına giren planlamaya ilişkin iş ve işlemlerde, ilgili idareler arasında koordinasyonu sağlamak, planlama sürecinin iyileştirilmesini ve geliştirilmesini temin etmek.

5.644 sayılı KHK uyarınca belirlenen her ölçekteki imar planını yapmak, yaptırmak ve onaya hazırlamak.

6.3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9'uncu maddesi kapsamında; imar planlama iş ve işlemleri ile 9' uncu maddesi kapsamında hüküm altına alınan diğer planlama iş ve işlemlerini yapmak.

7."Askeri Alan'lara ilişkin imar planı iş ve işlemlerini yürütmek.

8.Kamu kurumlarının kaynak geliştirmesine yönelik projelere dair imar planlan iş ve işlemlerini 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca yürütmek.

9.775 sayılı Gecekondu Kanunu her tür ve ölçekteki imar planlarını, plan değişikliklerini yapmak, yaptırmak ve onaya hazırlamak.

10.6551 Sayılı Kanun ve Kanuna İlişkin Tüzük gereği "Patlayıcı Madde İmal ve Depolama Alanları"na ilişkin imar planlarına dair iş ve işlemleri yapmak.

11.7269 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde hazırlanan imar planlarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

12.6292 sayılı Kanun kapsamında proje alanı ilan edilen alanlardaki her tür ve ölçekteki imar planlarını yapmak, yaptırmak ve onaya hazırlamak.

13.Özel Proje Alanlarının ilanı ile bu alanlarda yapılacak projelere dair imar planlama iş ve işlemlerini yürütmek.

14.Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.