Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Risk Belirleme Sakınım Planlama Şube Müdürlüğü

Risk Belirleme Sakınım Planlama Şube Müdürlüğünün Görevleri:

1.Risk belirleme ve sakınım planlarının yapılmasına ve onaya hazırlanmasına ilişkin ilke ve esasları belirlemek ve uygulamaları izlemek.

2.Risk belirleme ve sakınım planlaması konusunda paydaş kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

3.Risk belirleme ve sakınım planlarına ilişkin ilke ve standartları belirlemek, yöntem ve metotlarını ortaya koymak, mevzuat çalışmalarını yürütmek, sürecin iyileştirilmesi ve geliştirilmesini temin etmek.

4.Risk belirleme ve sakınım planlarına ilişkin eylem planlan hazırlamak, uygulamak ve izlemek.

5.Risk belirleme ve sakınım planları çalışma alanına giren konularda toplantılar düzenlemek, yapılan toplantılara katılmak, uluslararası gelişmeleri izlemek, gerekli projeleri teklif etmek ve yürütmek.

6.Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.