Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Ege ve İç Anadolu Bölgeleri Etüt Şube Müdürlüğü
İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Muğla, Ankara, Aksaray, Çankırı, Eskişehir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat İllerinde;
 
1.Kentsel ve kırsal alanlarda yerleşim, yer seçimi ve arazi kullanım kararlarında tehlike ve risk kavramları arasındaki ilişkinin tanımlanmasına, risk belirleme süreçlerinin yeterli ve etkin olarak uygulanmasına ilişkin kurumlar ve meslek disiplinleri arasında eşgüdümlü çalışmayı temel alacak şekilde usul ve esasları belirlemek,
 
2. Kıyı Kanunu kapsamındaki planlar dâhil her tür, nitelik ve ölçekteki plan, plan değişikliği ve plan revizyonuna esas nitelikte hazırlanacak jeolojik-jeoteknik etüt raporları kapsamındaki tüm etütlerin içeriği, formatı, onanması, raporların kullanımına ve mekansal planlama süreçlerine entegrasyonuna ilişkin usul ve esasları belirlemek,
 
3. Mikrobölgeleme ve plana esas jeolojik-jeoteknik etüt raporlarının hazırlanması, onaylanması ve uygulanması süreçlerini denetlemek, kişi ve kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak, ihtilafları gidermek, işbirliğini geliştirmek,
 
4. Planlara girdi oluşturan jeolojik-jeofizik-jeoteknik verilerin üretimi ve kullanımına ilişkin planlama süreçleriyle bütünlüklü yaklaşımlar geliştirmek, plan yapımına ilişkin düzenlemelerin geliştirilmesine katkı sağlayacak verileri oluşturulmak, sakınım planları ve her tür ve ölçekteki plan yapım süreçlerine katkı sunmak,
 
5. Yürütülen projeler çerçevesinde veya gerektiğinde plana esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu yapmak, yaptırmak ve onaylanmasını sağlamak,
 
6.  İmar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporlarını incelenmek ve denetlemek, envanter bilgilerini toplamak ve arşivlemek, bilgi bankası oluşturmak, projeler yapmak, yaptırmak,
 
7. Plan yapım süreçlerinde jeolojik-jeofizik-jeoteknik veri kullanımına ve planlara entegrasyonuna ilişkin mevcut durumu ve yaşanılan sorunları belirlemek, eksikliklerin giderilmesi ve sağlıklı bir işleyiş için önlemler geliştirmek,
  
8.   Görev alanı ile ilgili mevzuat hazırlamak, uygulamak ve uygulama sürecini takip etmek,
 
9. Etüt raporlarının hazırlanmasında görev üstlenen ve kullanıcı konumunda olan meslek disiplinlerinin ortak çalışma kültürünü ve hizmet kalitesini yükseltecek eğitim programları oluşturmak, bilimsel yayın ve doküman hazırlamak,
 
10. Görevleri ile ilgili konularda araştırmalar yapmak, projeler geliştirmek, uluslararası uygulamaları ve standartları takip etmek,
 

11. Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.