Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
HARİTA VE EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kıyı Kenar Çizgisi Şube Müdürlüğü, Arsa ve Arazi Düzenlemesi Şube Müdürlüğü, Emlak ve Kamulaştırma Tescil Şube Müdürlüğü ve Harita Şube Müdürlüğü olmak üzere dört şubeden oluşmaktadır.
 
Harita ve Emlak Dairesi Başkanlığında;
 
1 Daire Başkanı, 2 Şube Müdürü Vekili, 12 Harita Mühendisi, 2 Jeoloji Mühendisi,1 Endüstri Mühendisi, 4 Harita Teknikeri, 3 Teknisyen, 1 adet Uzman ve 1 adet Uzman Yardımcısı görev yapmaktadır.
 
Görevleri;
 
Her ölçekteki halihazır haritaların ve tematik haritaların imar mevzuatında öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde yapılmasını ve bu konudaki işlemlerin mevzuatta tanımlanan sürece uygun olarak yürütülmesini temine yönelik çalışmalarda bulunmak,
 
Uygulama imar planları doğrultusunda yapılacak olan parselasyon planı, arazi ve arsa düzenlemesi ve tescil işlemlerinin ilgili mevzuatta tanımlanan sürece uygun olarak yürütülmesini temine yönelik çalışmalarda bulunmak,
 
Hâlihazır harita yapımı, parselasyon planları ve tescil işlemlerine ilişkin olarak ilgili idarelerince yapılan işlemlerde tereddüde düşülen hususlarda Bakanlık görüşlerinin oluşturulmasını sağlamak,
 
Tescile konu, ihdas, tevhit, ifraz işlemlerinin yürürlükteki mevzuata uygun yürütülmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 
İdarelerin ve vatandaşların hâlihazır harita yapımı, parselasyon planları ve tescil işlemlerine ilişkin konulardaki tüm soru ve sorunlarını açıklayıcı ve çözüme kavuşturucu iş ve işlemleri yürütmek.
 
İlgili mevzuatın halihazır harita yapımı, parselasyon planları ve tescil işlemlerine yönelik hükümlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarda bulunmak,
 
Kıyı kenar çizgisinin tespitinin gerçekleştirilmesine ilişkin programlar dahilinde eylem planları hazırlamak,
 
Kıyı kenar çizgisi tespit komisyonlarınca hazırlanan, kıyı kenar çizgileri tekliflerini incelemek ve gerekli düzeltmeleri yapmak ve uygun tekliflerin Bakanlıkça onaylanmasına ve tesciline ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 
Kıyı kenar çizgisi tespitlerinin sayısal ortamda ve güncel olarak tutulmasına yönelik iş ve işlemleri yürütmek, bu konudaki envanterleri tutmak,