Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
KENTSEL TASARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

GÖREVLERİ

1)   Bakanlar Kurulu ya da Bakanlıkça belirlenen finans ve ticaret merkezleri, fuar ve sergi alanları, eğlence merkezleri, şehirlerin ana giriş düzenlemeleri gibi şehirlerin marka değerini artıracak ve gelişmesine katkı sağlayacak özel proje alanları ile özel yapım gerektiren yapılaşmalara ilişkin alanlarda;
2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu Uyarınca TOKİ tarafından gerçekleştirilecek uygulama alanlarında;
Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen Riskli Alanlar ile Bakanlıkça belirlenen Rezerv Yapı Alanı, Riskli Yapı veya yapıların bulunduğu alanı kapsayan Uygulama Alanlarında;
master plan ve/veya kentsel tasarım projelerini yapmak, yaptırmak ve uygun görmek ve/veya onaylamak.  
2)   Yukarıda belirtilen alanlarda üretilecek projelerin hedef ve amaçlarına ulaşabilmesi için sürecin planlanması, organize edilmesi ve yönetilmesine ilişkin çalışmalar yapmak ve bu kapsamda gerekli master plan ve/veya kentsel tasarım ihale iş ve işlemlerini yürütmek.
3)   Master Plan ve Kentsel Tasarım süreçlerine ilişkin usul ve esasları belirlenmesine dair çalışmalarda bulunmak.
4)   Bakanlık Makamı ile oluşturulmuş Estetik Kurulu’nun sekreteryasını yürütmek.
5)   Çalışma alanına giren konularda ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek ve çalışmalarına katılım sağlamak.
6)   Daire Başkanlığımızca yürütülen tüm iş ve işlemlere ilişkin ilgilisine görüş vermek.
7)   Faaliyet alanına ilişkin olarak Genel Müdürlük Makamınca verilecek diğer görevleri yapılmak.