Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
KENTSEL TASARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Görevleri:

    (02.02.2023 tarihli ve 5685678 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile REVİZE edildi.)

1) Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası:1)’nin 97 nci maddesinin (ğ) fıkrası kapsamında; Bakanlıkça belirlenen finans ve ticaret merkezleri, fuar ve sergi alanları, eğlence merkezleri, şehirlerin ana giriş düzenlemeleri gibi şehirlerin kimlikli değerinin artırmaya ve şehrin gelişmesine katkı sağlayacak özel proje alanları ile özel yapım gerektiren yapılaşmalara ilişkin alanlarda master plan ve/veya kentsel tasarım projelerini yapmak, yaptırmak, onaya hazırlamak.

2) Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası:1)’nin 97 nci Maddesinin (ğ) ve (ı) fıkrası ile 7’nci Maddesinin (e) fıkrası kapsamında; 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu Uyarınca TOKİ tarafından gerçekleştirilecek uygulamalara ilişkin master plan ve/veya kentsel tasarım projelerini yapmak, yaptırmak, onaya hazırlamak.

3) 23/09/1980 tarihli ve 2302 sayılı Atatürk’ün Doğumunun 100’üncü Yılının Kutlanması ve “Atatürk Kültür Merkezi Kurulması” hakkında Kanunun 3’üncü maddesi ile belirlenen Atatürk Kültür Merkezi alanını iyileştirme, güzelleştirme, yenileme ve ihya etmek amacıyla; Kültür ve Turizm Bakanlığının da görüşü alınarak, bu alan için her tür ve ölçekte etüt, harita, plan, parselasyon planı ile yapı projelerini yapmak, yaptırmak, onaya hazırlamak, kamulaştırma ve ruhsatlandırma işlemleri ile diğer iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak.

4) 6306 sayılı Kanunun 2’nci ve 6’ıncı Maddeleri ve Uygulama Yönetmeliği 3’üncü ve 18’inci Maddeleri kapsamında Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen Riskli Alanlar ile Bakanlıkça belirlenen Rezerv Yapı Alanı, Riskli yapı veya yapıların bulunduğu alanı kapsayan Uygulama Alanlarında master plan ve/veya kentsel tasarım projelerini yapmak, yaptırmak, onaya hazırlamak.

5) Yukarıda belirtilen alanlarda üretilecek projelerin hedef ve amaçlarına ulaşabilmesi için sürecin planlanması, organize edilmesi ve yönetilmesine ilişkin çalışmalar yapılması ve bu kapsamda gerekli master plan ve/veya kentsel tasarım ihale iş ve işlemlerini yürütmek.

6) Master Plan ve Kentsel Tasarım süreçlerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesine dair çalışmalarda bulunmak.

7) Çalışma alanına giren konularda ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek ve çalışmalarına katılım sağlamak.

8) Daire Başkanlığımızca yürütülen tüm iş ve işlemlere ilişkin ilgilisine görüş vermek.

9) Kentsel Tasarım Rehberlerine ilişkin çalışmalar yapmak.

10) Belirlenen alanlarda master plan ve/veya kentsel tasarım proje ihale iş ve işlemlerini yapmak.

11) Hazırlanacak Master Plan çalışmalarını yürütmek ve usul ve esasları belirlemek.

12) Uygulanacak veya uygulanmakta olan projelere ilişkin ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlamak.

13) Çalışmalara ilişkin tüm soru ve sorunları açıklayıcı ve çözüme kavuşturucu yöntemler geliştirmek.

14) Millet Bahçelerine ilişkin iş ve işlemlerinin koordinasyonunu sağlamak.

15) Faaliyet alanına ilişkin olarak Genel Müdürlük Makamınca verilecek diğer görevleri yapmak.