Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Bölgeleri Etüt Şube Müdürlüğü

Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri Etüt Şube Müdürlüğünün Görevleri:

Adana, Antalya, Burdur, Hatay, Isparta, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli, Van, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Şanlıurfa, Siirt, Şırnak ve Kilis illerinde;

1.Kentsel ve kırsal alanlarda yerleşim, yer seçimi ve arazi kullanım kararlarında tehlike ve risk kavramları arasındaki ilişkinin tanımlanmasına, risk belirleme süreçlerinin yeterli ve etkin olarak uygulanmasına ilişkin kurumlar ve meslek disiplinleri arasında eşgüdümlü çalışmayı temel alacak şekilde usul ve esasları belirlemek.

2.Kıyı Kanunu kapsamındaki planlar dâhil her tür, nitelik ve ölçekteki plan, plan değişikliği ve  plan revizyonuna esas nitelikte hazırlanacak jeolojik-jeoteknik etüt raporlan kapsamındaki tüm  etütlerin içeriği, formatı, onanması, raporların kullanımına ve mekansal planlama süreçlerinin entegrasyonuna ilişkin usul ve esasları belirlemek.

3.Mikro bölgeleme ve plana esas jeolojik-jeoteknik etüt raporlarının hazırlanması, onaya hazırlanması ve uygulanması süreçlerini denetlemek, kişi ve kurumlar arasında
koordinasyonu sağlamak, ihtilafları gidermek, işbirliğini geliştirmek.

4.Planlara girdi oluşturan jeolojik-jeofizik-jeoteknik verilerin üretimi ve kullanımına ilişkin planlama süreçleriyle bütünlüklü yaklaşımlar geliştirmek, plan yapımına ilişkin düzenlemelerin geliştirilmesine katkı sağlayacak verileri oluşturulmak, sakınım planları ve her tür ve ölçekteki plan yapım süreçlerine katkı sunmak.

5.Yürütülen projeler çerçevesinde veya gerektiğinde plana esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu yapmak, yaptırmak ve onaya hazırlamak.

6.İmar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporlarım incelenmek ve denetlemek, envanter bilgilerini toplamak ve arşivlemek, bilgi bankası oluşturmak, projeler yapmak, yaptırmak.

7.Plan yapım süreçlerinde jeolojik-jeofizik-jeoteknik veri kullanımına ve planların entegrasyonuna ilişkin mevcut durumu ve yaşanılan sorunları belirlemek, eksikliklerin
giderilmesi ve sağlıklı bir işleyiş için önlemler geliştirmek.

8.Görev alanı ile ilgili mevzuat hazırlamak, uygulamak ve uygulama sürecini takip etmek.

9.Etüt raporlarının hazırlanmasında görev üstlenen ve kullanıcı konumunda olan meslek disiplinlerinin ortak çalışma kültürünü ve hizmet kalitesini yükseltecek eğitim programlan oluşturmak, bilimsel yayın ve doküman hazırlamak.

10.Görevleri ile ilgili konularda araştırmalar yapmak, projeler geliştirmek, uluslararası uygulamaları ve standartları takip etmek.

12.7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısı İle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun hükümleri çerçevesinde bina yapılacak alanların her türlü etütlerini gerektiğinde yapmak, yaptırmak, onaya hazırlamak.

13.Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.