Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Karadeniz Havzaları ve Bütünleşik Kıyı Alanları Planlama Şube Müdürlüğü

 Artvin, Bartın, Karabük, Kastamonu, Samsun, Rize,  Ordu,  Zonguldak, Trabzon, Tokat, Sinop, Çankırı, Çorum, Giresun, Gümüşhane illerinde; 

a) Yerleşme, yapılaşma ve arazi kullanımına yön veren, her tür ve ölçekte fiziki planlara ve uygulamalara esas teşkil eden çevre düzeni planlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak hazırlamak, hazırlatmak, onaylamak ve uygulamanın bu stratejilere göre yürütülmesini sağlamak.

b) Havza ve bölge bazındaki çevre düzeni planları da dâhil her tür ve ölçekteki çevre düzeni planlarının ve imar planlarının yapılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek, havza veya bölge bazında çevre düzeni planlarını yapmak, yaptırmak, onaylamak ve bu planların uygulanmasını ve denetlenmesini sağlamak.

 c) Sektörel planların havza veya bölge düzeyindeki mekânsal strateji planlarına ve çevre düzeni planlarına uyumlu hazırlanmasını sağlamak.
 
 d) Her tür ve ölçekteki fiziki planların birbiriyle uyumunu ve mekânsal strateji planları hedeflerine ve kararlarına uygunluğunu sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak, ilgili idareler tarafından Bakanlıkça verilen süre içinde yapılmayan il çevre düzeni planlarını yapmak, yaptırmak ve resen onaylamak.
 
     e) Çevre düzeni planlarının Bakanlıkça belirlenen mekânsal strateji planlarına, imar planlarının ise mekânsal strateji planlarına veya çevre düzeni planlarına aykırılığının tespit edilmesi halinde ilgili idareler Bakanlıkça verilen süre içerisinde aykırılıkları gidermek.
 
f) Bütünleşik kıyı alanı planlama çalışmalarının birbiriyle uyumunu ve mekânsal strateji planları ve Çevre Düzeni Planlarının hedef ve kararları ile uygunluğunu sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak.
 
     g) Bütünleşik kıyı alanı planlamasının sürecinin usul ve esaslarını ortaya koyma, sürecin iyileştirilmesi ve geliştirilmesini temin etmek, planın uygulanmasını sağlayacak yönetim ve uygulama modellerini ortaya koymak.
 
     h) Bütünleşik kıyı alanı planlamasının sonuçlarını takip edecek çalışmalar yapmak ve elde edilen sonuçlara göre Mekânsal Strateji Planları, Çevre Düzeni Planları ve Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi ile uyumunu sağlamak üzere gerekli çalışmaları yürütmek
 
i) Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi ve Planlama çalışmalarını sürdürmek. Bu kapsamda Ülke sathındaki Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi ve Planlama Projelerini yürütmek.
 
j) Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.