Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Karadeniz Havzaları ve Bütünleşik Kıyı Alanları Planlama Şube Müdürlüğü

Karadeniz Havzaları ve Bütünleşik Kıyı Alanları Planlama Şube Müdürlüğünün Görevleri:

A) Amasya, Artvin, Bartın, Karabük, Kastamonu, Samsun, Rize, Ordu, Zonguldak, Trabzon, Tokat, Sinop, Çankırı, Çorum, Giresun, Gümüşhane illerinde;

1.Yerleşme, yapılaşma ve arazi kullanımına yön veren, her tür ve ölçekte fiziki planlara ve uygulamalara esas teşkil eden çevre düzeni planlarının ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak hazırlamak, hazırlatmak, onaya hazırlamak ve uygulamanın bu stratejilere göre yürütülmesini sağlamak.

2.Havza ve bölge bazındaki çevre düzeni planlan da dâhil her tür ve ölçekteki çevre düzeni planlarının yapılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek, havza, bölge veya il bazında çevre düzeni planlarını yapmak, yaptırmak, onaya hazırlamak.

3.Sektörel planların havza veya bölge düzeyindeki çevre düzeni planlarına uyumlu hazırlanmasını sağlamak.

4.Her tür ve ölçekteki fiziki planların birbiriyle uyumunu ve mekânsal strateji planları hedeflerine ve kararlarına uygunluğunu sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak, Bakanlıkça verilen süre içinde ilgili idareler tarafından yapılmayan il çevre düzeni planlarını yapmak, yaptırmak ve onaya hazırlamak.

5.Çevre düzeni planlarının mekânsal strateji planlarına, imar planlarının ise çevre düzeni planlarına aykırılığının tespit edilmesi halinde ilgili idarelerin Bakanlıkça verilen süre içerisinde aykırılıkları gidermesini sağlamak.

6.Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

B) Türkiye'nin kıyı alanlarında

1.Bütünleşik kıyı alanı planlama çalışmalarının birbiriyle uyumunu ve mekânsal strateji planlan ve Çevre Düzeni Planlarının hedef ve kararlan ile uygunluğunu sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak.

2.Bütünleşik kıyı alam planlamasının sürecinin usul ve esaslarım ortaya koyma, sürecin iyileştirilmesi ve geliştirilmesini temin etmek, planın uygulanmasını sağlayacak yönetim ve uygulama modellerim ortaya koymak.

3.Bütünleşik kıyı alanı planlamasının sonuçlarını takip edecek çalışmalar yapmak ve elde edilen sonuçlara göre Mekânsal Strateji Planları, Çevre Düzeni Planları ve Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi ile uyumunu sağlamak üzere gerekli çalışmaları yürütmek

4.Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi ve Planlama çalışmalarım sürdürmek. Bu kapsamda Ülke sathındaki Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi ve Planlama Projelerini yürütmek.

5.Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.