Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Satın Alma Şube Müdürlüğü

      (02.02.2023 tarihli ve 5685678 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile REVİZE edildi.)     

       Satınalma Şube Müdürlüğünün Görevleri:

  1. 4734 sayılı Kanun, 4735 sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre, ihtiyaç duyulan mal ve hizmetlerin temin edilmesini sağlamak, ilgili kurum, kuruluşlara gerekli bilgileri vermek. 
  2. Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) sisteminin kullanımını genel müdürlük adına yürütmek ve yapılması gereken tüm işlemleri yapmak.  
  3. Genel müdürlüğün demirbaş ve sair malzemelerinin kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde ambar giriş-çıkış ve diğer işlemlerini yapmak, korunmasını sağlamak.
  4. İlgili mevzuat hükümleri dâhilinde hurda haline gelmiş malzemelerin yok edilmesi vb. işlemleri yapmak.
  5. Her türlü ihale alım iş ve işlemlerinin gerek duyulması halinde ilgili birimlerle koordine edilmesini ve tamamlanmasını sağlamak, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Bütçe ve Tahakkuk Şube Müdürlüğüne evrakların sevkini sağlamak. 
  6. Yılsonu sayım işlemlerine göre ayniyat işlemlerini yürütmek ve denetim olması durumunda ilgili denetçilere talep edilen bilgi ve belgeleri sunmak. 
  7. Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.