Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Satın Alma Şube Müdürlüğü

 Görevleri

a) Genel Müdürlüğümüzün Yatırım Projeleri için Kalkınma Bakanlığından, Cari İşlemler için Maliye Bakanlığından alınan ödenekler doğrultusunda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 18’inci maddesinde belirtilen ihale usullerine göre ihtiyaç duyulan mal ve hizmetlerin temin edilmesini sağlamak ve sonuçlarla ilgili olarak Kamu İhale Kurumuna bilgi vermek.

b) Ekap sistemine giriş işlemlerini gerçekleştirerek bahse konu iş kapsamında sözleşmeleri hazırlamak. 

c) Genel Müdürlüğümüze ilişkin demirbaş ve sair malzemelerin kanun, tüzük yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde ambar giriş ve çıkış işlemlerini yapmak, korunmasını sağlamak.

d) Hurda haline gelmiş malzemelerin yok edilmesi ve satışı için gerekli işlemleri yapmak.

e) Doğrudan temin ile ilgili alım işlemlerini gerçekleştirmek.

f) Yılsonu sayım işlemlerine göre ayniyat hesabını hazırlamak ve Sayıştay’a sunmak.