Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
YER BİLİMSEL ETÜT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Görevleri:

1.Risk belirleme ve sakınım planlarının yapılmasına ve onaya hazırlanmasına ilişkin ilke ve esasları belirlemek ve uygulamaları izlemek.

2.Risk belirleme ve sakınım planlaması konusunda paydaş kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

3.Plana esas jeolojik-jeoteknik ve mikro bölgeleme etütleri yapmak, yaptırmak ve onaya hazırlamak.

4.Bütünleşik kıyı alanları planlama çalışmaları ve kıyı alanlarına ilişkin jeolojik-jeoteknik etütleri yapmak, yaptırmak ve onaya hazırlamak.

5.Risk belirleme ve sakınım planları ile jeolojik-jeoteknik ve mikrobölgeleme etütlere ilişkin ilke ve standartları belirlemek, yöntem ve metotlannı ortaya koymak, mevzuat çalışmalarını yürütmek, sürecin iyileştirilmesi ve geliştirilmesini temin etmek.

6.Risk belirleme ve sakınım planları ile jeolojik-jeoteknik ve mikrobölgeleme etütlere ilişkin eylem planları hazırlamak, uygulamak, izlemek.

7.Mikrobölgeleme, jeolojik-jeoteknik etütlere ilişkin iş ve işlemlerde, bakanlıklar, mahalli idareler, meslek kuruluşları ve ilgili taraflar arasında koordinasyonu sağlamak.

8.Risk belirleme ve sakınım planları ile jeolojik-jeoteknik ve mikrobölgeleme etütlerin çalışma alanına giren konularda toplantılar düzenlemek, yapılan toplantılara katılmak, uluslararası gelişmeleri izlemek, gerekli projeleri teklif etmek ve yürütmek.

9.Genel Müdür tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.