Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
YER BİLİMSEL ETÜT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Şubeler:
 
1.  Risk Belirleme Sakınım Planlama Şb. Md.
2.  Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri Etüt Şb. Md.
3.  Ege ve İç Anadolu Bölgeleri Etüt Şb. Md.
4.  Marmara ve Karadeniz Bölgeleri Etüt Şb. Md.
 
Görevler:
 
Yerleşim alanlarında mekânsal planlama ve yapılaşmalara gidilirken; tüm doğal afet risklerinin ve yerel zemin sorunlarının belirlenmesi, güvenli arazi kullanımına yönelik kararların alınmasında büyük önem arz etmektedir.
 
Bu kapsamda yapılan jeolojik-jeoteknik veya mikrobölgeleme etütleri ile afet tehlikeleri belirlenerek yerleşime uygunluk durumu ortaya konmakta ve böylelikle afete duyarlı planlama ile afet risklerinin azaltılması sağlanmaktadır.
 
644 sayılı KHK’nin 7. Maddenin (d) bendinde “Risk yönetimi ve sakınım planlarının yapılmasına ve onaylanmasına ilişkin kuralları belirlemek ve izlemek, plana esas jeolojik ve jeoteknik etütleri yapmak, yaptırmak ve onaylamak.”, (ı) bendinde ise “Bütünleşik kıyı alanları yönetimi ve planlaması çalışmaları, kıyı alanlarının düzenlenmesine dair iş ve işlemler ile bu alanlara ilişkin jeolojik ve jeoteknik etütleri yapmak, yaptırmak ve onaylamak, kıyı kenar çizgisini tespit etmek, onaylamak ve tescilini sağlamak.” görevleri Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü görevleri arasında sayılmaktadır.
 
Bu kapsamda aşağıdaki görevler Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Yerbilimsel Etüt Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.
 
•      Plana esas jeolojik-jeoteknik ve mikrobölgeleme etütleri yapmak, yaptırmak ve onaylamak,
•      Risk belirleme ve sakınım planları ile jeolojik-jeoteknik ve mikrobölgeleme etütlere ilişkin ilke ve standartları belirlemek, yöntem ve metotlarını ortaya koymak, mevzuat çalışmalarını yürütmek, sürecin iyileştirilmesi ve geliştirilmesini temin etmek,
•      Risk belirleme ve sakınım planları ile jeolojik-jeoteknik ve mikrobölgeleme etütlere ilişkin eylem planları hazırlamak, uygulamak, izlemek,
•      Jeolojik-jeoteknik veya mikrobölgeleme etütlere ilişkin iş ve işlemlerde, Bakanlıklar, mahalli idareler, meslek kuruluşları ve ilgili taraflar arasında koordinasyonu sağlamak,
•      Risk belirleme ve sakınım planları ile jeolojik-jeoteknik ve mikro bölgeleme etütlerin çalışma alanına giren konularda toplantılar düzenlemek, yapılan toplantılara katılmak, uluslararası gelişmeleri izlemek, gerekli projeleri teklif etmek ve yürütmek,
•      Risk belirleme ve sakınım planlaması konusunda paydaş kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
      Faaliyet alanına ilişkin olarak Genel Müdürlük Makamınca verilecek diğer görevleri yapmak.