Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
MEKANSAL STRATEJİLER VE ÇEVRE DÜZENİ PLANLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Görevleri

1.Yerleşme, yapılaşma ve arazi kullanımına yön veren, her tür ve ölçekte fizikî planlara ve uygulamalara esas teşkil eden mekânsal strateji planlarının yapılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek, ikincil mevzuatı oluşturmak, söz konusu planları ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak hazırlamak, hazırlatmak, onaylamak ve uygulamanın bu stratejilere göre yürütülmesini sağlamak.

 

2.Mekânsal strateji planlarının ve çevre düzeni planlarının hazırlanması ve onaylanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek, sürecin iyileştirilmesi ve geliştirilmesini temin etmek, planın uygulanmasına dair dil, yönetim ve uygulama modellerini ortaya koymak.

 

3.Mekânsal ve kentsel gelişmeye ilişkin hedef ve strateji oluşturmak, bunlara ilişkin eylem planları hazırlamak, uygulamak, izlemek. Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planını yürütmek, koordine etmek ve uygulanmasını izlemek, eylemlerin hayata geçirilmesine yönelik proje geliştirmek, geliştirilenlere destek olmak.

 

4.Çevre düzeni planlarına ilişkin verilen görevleri yürütmek, havza ve bölge bazındaki çevre düzeni planları da dahil her tür ve ölçekteki çevre düzeni planları yapmak, yaptırmak, onaylamak ve bu planların uygulamasını izlemek ve denetlenmesini sağlamak.

 

5.Her tür ve ölçekteki fiziki planların birbiriyle uyumunu ve mekânsal strateji planları hedeflerine ve kararlarına uygunluğunu sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak, ilgili idareler tarafından Bakanlıkça verilen süre içinde yapılmayan  çevre düzeni planlarını yapmak, yaptırmak ve resen onaylamak.

 

6.Merkezi ve/veya mahalli kamu kurum ve kuruluşlarından gelecek çevre düzeni planı tekliflerini incelemek ve üzerinde her türlü çalışmayı yaparak veya yaptırarak kabul veya reddetmek.

 

7.Belediyelerin mücavir alanları ile mücavir alanlarda yer alan köy yerleşme planlarına ilişkin usul ve esasları belirlemek ve onaylamak.

 

8.Kırsal yerleşme ve yapılaşma koşullarına ilişkin usul ve esasları belirlemek, köy tasarım rehberlerinin hazırlanmasına yön vermek.

 

9.Çalışma konularına ilişkin iş ve işlemlerde Bakanlıklar, mahalli idareler, meslek kuruluşları ve ilgili taraflar arasında koordinasyonu sağlamak ve görüş oluşturmak

 

10.Çalışma alanına giren konularda gerekli mevzuat çalışmalarını yapmak ve izlemek.

 

11.Çalışma alanına giren konularda uluslararası gelişmeleri izlemek, uluslararası çalışmalara katılmak, gerekli projeleri teklif etmek ve yürütmek.

 

12.Bütünleşik kıyı alanları yönetimi ve planlaması çalışmalarını yapmak, yaptırmak ve onaylamak.  Bütünleşik kıyı alanı yönetimi ve planlamasına ilişkin usul ve esasları belirlemek. Bakanlıklar, mahalli idareler ve meslek kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak.

 

13.Kıyı alanlarına ilişkin ulusal düzeyde politika ve strateji oluşturmak, bunlara ilişkin eylem planları hazırlamak, uygulamak, izlemek.

 

14.Genel Müdür tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.