Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
MEKANSAL STRATEJİLER VE ÇEVRE DÜZENİ PLANLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI

   Görevleri:

1.Yerleşme, yapılaşma ve arazi kullanımına yön veren, her tür ve ölçekte fizikî planlara ve uygulamalara esas teşkil eden mekânsal strateji planlarının yapılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek, ikincil mevzuatı oluşturmak, söz konusu planları ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak hazırlamak, hazırlatmak, onaya hazırlamak ve uygulamanın bu stratejilere göre yürütülmesini sağlamak.

2. Mekânsal strateji planlarının ve çevre düzeni planlarının hazırlanması ve onaya hazırlanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek, sürecin iyileştirilmesi ve geliştirilmesini
temin etmek, planın uygulanmasına dair dil, yönetim ve uygulama modellerini ortaya koymak.

3.Mekânsal ve kentsel gelişmeye ilişkin hedef ve strateji oluşturmak, bunlara ilişkin eylem planları hazırlamak, uygulamak ve izlemek. Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planını yürütmek, koordine etmek ve uygulanmasını izlemek, eylemlerin hayata geçirilmesine yönelik proje geliştirmek, geliştirilenlere destek olmak.

4.Çalışma konulanna ilişkin iş ve işlemlerde Bakanlıklar, mahalli idareler, meslek kuruluşlan ve ilgili taraflar arasında koordinasyonu sağlamak ve görüş oluşturmak

5.Çalışma alanına giren konularda gerekli mevzuat çalışmalannı yapmak ve izlemek.

6.Çalışma alanına giren konularda uluslararası gelişmeleri izlemek, uluslararası çalışmalara katılmak, gerekli projeleri teklif etmek ve yürütmek.

7.Çevre düzeni planlarına ilişkin verilen görevleri yürütmek, havza ve bölge bazındaki çevre düzeni planlan da dahil her tür ve ölçekteki çevre düzeni planları yapmak, yaptırmak, onaya hazırlamak ve bu planların uygulamasını izlemek ve denetlenmesini sağlamak.

8.Her tür ve ölçekteki fiziki planların birbiriyle uyumunu ve mekânsal strateji planları hedeflerine ve kararlarına uygunluğunu sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak,
ilgili idareler tarafından Bakanlıkça verilen süre içinde yapılmayan çevre düzeni planlarını yapmak, yaptırmak ve onaya hazırlamak.

9.Kamu kurum/kuruluşlarınca sunulan çevre düzeni planı revizyon ve değişiklik teklifleri ile gerçek ve tüzel kişilerce sunulan çevre düzeni planı değişiklik tekliflerini incelemek ve yapılan değerlendirmeler sonucunda kabul veya reddetmek.

10.Belediyelerin mücavir alanları ile köylerin yerleşik alanlarının sınırlarının tespitine ilişkin usul ve esasları belirlemek ve mücavir alan sınırlarını onaya hazırlamak. (18.10.2012 tarihli ve 16348 sayılı Genel Müdürlük Olur'u ile)

11.Kırsal alan planlamasına ilişkin usul ve esaslarını belirlemek, köy tasarım rehberi, planlama ve yapılaşma koşullarının belirlenmesine ilişkin kılavuzları çıkarmak. (18.10.2012 tarihli ve 16348 sayılı Genel Müdürlük Oluru ile)

12.Bütünleşik kıyı alanları yönetimi ve planlaması çalışmalarını yapmak, yaptırmak ve onaya hazırlamak. Bütünleşik kıyı alanı yönetimi ve planlamasına ilişkin usul ve esasları belirlemek.

13.Kıyı alanlarına ilişkin ulusal düzeyde politika ve strateji oluşturmak, bunlara ilişkin eylem planlan hazırlamak, uygulamak ve izlemek.

14.Genel Müdür tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.