Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Bütçe ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü

Görevleri

a) 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Uyarınca, Genel Müdürlüğün Yatırım ve Cari bütçe tahminlerini Stratejik Plan ve Yıllık Performans Programına uygun olarak hazırlamak ve İdare faaliyetlerinin uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek, aynı zamanda gerçekleşme raporlarının düzenlenerek Strateji Geliştirme Başkanlığına bildirmek.

b) Maliye Bakanlığı bütçe ilke ve esasları çerçevesinde ayrıntılı harcama planı hazırlamak ve ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.

c) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak.

ç) Muhasebe kayıt ve ödemelerini yürütmek için muhasebe yetkilisi görevini yürütmek.

d) Harcama Yetkilisi ve Gerçekleştirme Görevlisi Olurlarının alınarak Strateji Geliştirme Başkanlığı, Personel Dairesi Başkanlığı ve Merkez Saymanlık Müdürlüğüne iletmek.

e) Memur maaşlarını hesaplamak, tahakkuklarının hazırlanıp ödenmek üzere Maliye Bakanlığı Saymanlık Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak, 4/B sözleşmelilerin maaşlarını yaparak kesenekleri SGK’ya aktarmak, Vekalet Ücretlerinin  ödenmesi, Mesai Ücretlerinin ödenmesi, çeşitli fark bordrolarının yapılması, borç tahsil emirlerinin alınması, keseneklerin SGK’ya aktarılması, Lojman kesintileri, İcraların takibi.

f) Yeni işe başlayan, işten ayrılan ve kadro değişikliği olan personelin SGK’ya giriş ve çıkış belgelerinin işlemlerini yürütmek.

g) Genel Müdürlük personelinin yurtiçi ve yurtdışı yolluklarının ödenmesi, Genel Müdürlük Makamının yolluklarının yapılması ve ödemelerinin sağlanması.

h) İhale işlemleri sonucu alım ve doğrudan teminle yapılan her türlü mal ve hizmet alımı ile ilgili ve ayrıca protokolle yapılan ödeme emirleri düzenlemek ve bunları Merkez Saymanlık Müdürlüğüne intikalini sağlamak.

ı) Cep, internet ve santral telefon numaralarının ödemelerini yapmak ve Merkez Saymanlık Müdürlüğüne intikalini sağlamak.  

i) Lisansüstü eğitim ve stajer öğrencilerin ödemelerini yapmak, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne bildirmek.

j) İlama bağlı borçlarla ilgili ödeme emirleri düzenlemek, bunların Merkez Saymanlık Müdürlüğüne intikalini sağlamak.

k) Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.