Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Bütçe ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü

      (02.02.2023 tarihli ve 5685678 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile REVİZE edildi.)     

      Bütçe ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü Görevleri:

 1. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca, genel müdürlüğün yatırım ve cari bütçe tahminlerini stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek, aynı zamanda gerçekleşme raporlarının düzenlenerek Strateji Geliştirme Başkanlığına bildirmek.
 2. Cumhurbaşkanlığı bütçe ilke ve esasları çerçevesinde ayrıntılı harcama planı hazırlamak ve ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
 3. Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak.
 4. Genel Müdür dâhil tüm personelin yurtiçi, yurtdışı ve sürekli görev yolluklarının ödeme işlemlerini yapmak.
 5. Harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi olurlarının alınarak Personel Genel Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Başkanlığı ve Merkez Saymanlık Müdürlüğüne iletmek.
 6. Memur ve 4/B Sözleşmeli Personelin Maaş Ödemelerini gerçekleştirerek Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak
 7. Memur ve 4/B Sözleşmeli Personelin diğer ödemeler kapsamında vekâlet ücretlerinin, fazla mesai ücretlerinin, arazi tazminatı ödemeleri ve çeşitli fark bordrolarının oluşturularak ödenmesini sağlamak.
 8. Borç tahsil emirlerini düzenlemek.
 9. Memur ve 4/B sözleşmelilerin keseneklerini SGK’ya aktarılmasını sağlamak.
 10. Personelin icra takibini gerçekleştirmek.
 11. İhale işlemleri sonucu alım ve doğrudan teminle yapılan her türlü mal ve hizmet alımı ile ilgili ve ayrıca protokolle yapılan ödeme emirleri düzenlemek ve bunları Merkez Saymanlık Müdürlüğüne intikalini sağlamak.
 12. Döner Sermaye bütçesinden karşılanan iş ve işlemlerin ödeme emirlerinin hazırlanıp Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak.
 13. GSM, internet ve santral telefon numaralarının ödemelerini yapmak ve Merkez Saymanlık Müdürlüğüne intikalini sağlamak.  
 14. Lisansüstü eğitim ve stajyer öğrencilerin ödemelerini yapmak ve Merkez Saymanlık Müdürlüğüne iletmek.
 15. Ödemelerle ilgili Merkez Saymanlık Müdürlüğü ve Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü ile yazışmalar yapmak.
 16. KYS Harcama Birimi Kimlik Yöneticisi görevini yerine getirmek.
 17. Genel Müdürlüğümüz Elektronik Doküman Yönetim Sistemine (BELGENET) ilişkin destek hizmetlerini vermek.
 18. Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.