Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Marmara ve Akdeniz Havzaları Planlama Şube Müdürlüğü

Marmara ve Akdeniz Havzaları Planlama Şube Müdürlüğünün Görevleri:

Adana, Ağrı, Antalya, Ardahan, Balıkesir, Batman, Bilecik, Burdur, Bolu, Bursa, Çanakkale, Düzce, Edirne, Eskişehir, Hatay, Hakkâri, Isparta, Iğdır, İstanbul. Kars, Kahramanmaraş. Kırklareli, Kocaeli, Mardin, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Şırnak Tekirdağ, Yalova İllerinde;

1.Yerleşme, yapılaşma ve arazi kullanımına yön veren, her tür ve ölçekte fiziki planlara ve uygulamalara esas teşkil eden çevre düzeni planlarının ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak hazırlamak, hazırlatmak, onaya hazırlamak ve uygulamanın bu stratejilere göre yürütülmesini sağlamak.

2.Havza ve bölge bazındaki çevre düzeni planları da dâhil her tür ve ölçekteki çevre düzeni planlarının yapılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek, havza, bölge veya il bazında çevre düzeni planlarını yapmak, yaptırmak, onaya hazırlamak.

3.Sektörel planların havza veya bölge düzeyindeki çevre düzeni planlarına uyumlu hazırlanmasını sağlamak.

4.Her tür ve ölçekteki fiziki planların birbiriyle uyumunu ve mekânsal strateji planları hedeflerine ve kararlarına uygunluğunu sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak, Bakanlıkça verilen süre içinde ilgili idareler tarafından yapılmayan il çevre düzeni planlarını yapmak, yaptırmak ve onaya hazırlamak.

5.Çevre düzeni planlarının mekânsal strateji planlarına, imar planlarının ise çevre düzeni planlarına aykırılığın tespit edilmesi halinde ilgili idarelerin Bakanlıkça verilen süre
içerisinde aykırılıkları gidermesini sağlamak.

6.Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.