Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
İMAR PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

  Görevleri:

1.Bakanlar Kurulunca yetkilendirilen alanlar ile merkezi idarenin yetkisi içindeki kamu yatırımları, milli güvenliğe dair tesisler, askeri yasak bölgeler, 7269 sayılı Umumi hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun hükümleri çerçevesinde yapılacak binalar, genel sığınak alanları, özel güvenlik bölgeleri, enerji ve telekomünikasyon tesisleri ile ilgili altyapı, üstyapı ve iletim hatları, yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı madde üretim tesisleri ve depoları, akaryakıt ve sıvılaştırılmış petrol gazı istasyonları gibi alanlar ile ilgili her tür ve ölçekteki planları gerektiğinde yapmak, yaptırmak ve onaya hazırlamak.

2.Bakanlar Kurulunca belirlenen proje kapsamı içerisinde kalmak kaydıyla kamuya ait tescilli araziler ile tescil dışı araziler ve muvafakatleri alınmak koşuluyla özel kişi veya kuruluşlara ait arazilerin yeniden fonksiyon kazandırılıp geliştirilmesine yönelik olarak her tür ve ölçekteki planları yapmak, yaptırmak ve onaya hazırlamak.

3.İdarelerin ihtilafı halinde, genel imar düzeni ve uyumunu sağlamak üzere her türlü imar planı, plan değişikliği, plan revizyonunun hazırlanması, onaya hazırlanması ve uygulanmasında koordinasyon sağlamak, ihtilafları gidermek, gerektiğinde ihtilaf konusu işi resen yapmak, yaptırmak ve onaya hazırlamak.

4.Görev alanına giren planlamaya ilişkin iş ve işlemlerde, bakanlıklar, mahalli idareler ve meslek kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak, planlama sürecinin iyileştirilmesini ve geliştirilmesini temin etmek.

5.644 sayılı KHK uyarınca belirlenen her ölçekteki imar planını yapmak, yaptırmak ve onaya hazırlamak.

6.3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9'uncu maddesi kapsamında; kamu hizmetlerinin görülebilmesi amacıyla yapılması istenilen "Resmi Bina ve Tesislere ilişkin imar planlama iş
ve işlemleri, "Kamu Alanları", "Enerji Santralleri", "Askeri Alanlar" ve "Birden Fazla Belediyeyi İlgilendiren" imar planlama iş ve işlemleri ile 9'uncu maddesi kapsamında hüküm
altına alman diğer planlama iş ve işlemlerini yapmak.

7.6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca uygulama yapılacak Riskli Yapı, Riskli Alan ve Rezerv Yapı Alanlarına ilişkin imar planı  iş ve işlemlerini yapmak, yaptırmak ve onaya hazırlamak.

8.Askeri Alanlara ilişkin olarak Milli Savunma Bakanlığı ile mülga Bayındırlık ve İskân Bakanlığı arasında 04.06.2008 tarihinde imzalanan Protokol ve 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında "Askeri Alan"lara ilişkin imar planı iş ve işlemlerini yürütmek,

9.Kamu kurumlarının kaynak geliştirmesine yönelik projelere dair imar planları iş ve işlemlerini 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca yürütmek,

10.775 sayılı Gecekondu Kanunu uyarınca uygulama yapılan ve/veya yapılacak olan alanların her tür ve ölçekteki imar planlarını, plan değişikliklerini yapmak, yaptırmak ve onaya hazırlamak.

11.6551 Sayılı Barut ve Patlayıcı Maddelerle Silah ve Teferruatı ve Av Malzemesinin İnhisardan Çıkarılması Hakkında Kanun ve Kanuna İlişkin Tüzük gereği "Patlayıcı Madde İmal ve Depolama Alanları "na ilişkin imar planlarına dair iş ve işlemleri yapmak.

12.7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun hükümleri çerçevesinde hazırlanan imar planlarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

13.6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırlan Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun kapsamında proje alanı ilan edilen alanlardaki her tür ve ölçekteki imar planlarını yapmak, yaptırmak ve onaya hazırlamak.

14.Özel Proje Alanlarının ilam ile bu alanlarda yapılacak projelere dair imar planlama iş ve işlemlerini yürütmek,

15.Çalışma alanına giren konularda uluslararası gelişmeleri izlemek, gerekli projeleri teklif etmek ve yürütmek.

16.Çalışma alanına giren konularda uluslararası gelişmeleri izlemek, uluslararası çalışmalara katılmak, gerekli projeleri teklif etmek ve yürütmek.

17.Genel Müdür tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.