Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Meknsal Stratejiler Şube Müdürlüğü

Görevleri

a) Yerleşme, yapılaşma ve arazi kullanımına yön veren, her tür ve ölçekte fizikî planlara ve uygulamalara esas teşkil eden mekânsal strateji planlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak hazırlamak, hazırlatmak, onaylamak ve uygulamanın bu stratejilere göre yürütülmesini sağlamak,
 
b) Kalkınma politikalarına uygun olarak Ulusal ve bölgesel nitelikli mekânsal gelişme stratejilerine ilişkin çalışmaları yürütmek, her türlü araştırma ve çalışmayı yapmak, yaptırmak.
 
c) Kentsel ve mekânsal gelişmeye ilişkin hedef ve strateji oluşturmak, bunlara ilişkin eylem planları hazırlamak, gerekli mevzuat çalışmalarını yapmak, uygulamak ve izlemek.
 
ç) Sektörel planlar, her tür ve ölçekteki fiziki planlar ve çevre düzeni planlarının mekânsal strateji planları hedefleri ve kararlarına uygunluğunu sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak.
 
d) Mekânsal strateji planlaması sürecinin usul ve esaslarını ortaya koymak, sürecin iyileştirilmesi ve geliştirilmesini temin etmek, planın uygulanmasını sağlayacak yönetim ve uygulama modellerini ortaya koymak.
 
e) Yüksek Planlama Kurulu’nun 25.10.2010 tarih ve 2010/34 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve 4 Kasım 2010 tarih ve 27749 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “KENTGES Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı (2010–2023)” ını yürütmek, koordine etmek ve uygulanmasını izlemek, uygulanmasına yönelik gerekli modelleri ortaya koymak, eylemlerden sorumlu kurumlarla ve yerel yönetimlerle her türlü işbirliğini geliştirmek, eylemlerin hayata geçirilmesine yönelik proje geliştirmek ve geliştirilenlere destek olmak.
 
f) Belediyelerin mücavir alanları ile mücavir alanlarda yer alan köy yerleşme planlarına ilişkin usul ve esasları belirlemek ile onaylamak.
 
g) Kırsal yerleşme ve yapılaşma koşullarına ilişkin usul ve esasları belirlemek, köy tasarım rehberlerinin hazırlanmasına yön vermek.
 
h) Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 
 
 
dadad