Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Arşiv Şube Müdürlüğü

Görevleri

a) Genel Müdürlük arşiv esaslarını belirlemek, bu esasların uygulanmasını sağlamak.

b) Genel Müdürlüğe bağlı Daire Başkanlıklarının arşiv belgelerini toplamak ve saklamak.

c) Her türlü arşiv malzemesini derlemek, ayıklamak ve her an kullanılır hale gelecek şekilde tasnif etmek.

ç) Arşiv malzemesinin tahribini önleyecek tedbirleri almak.

d) Arşivlerden yararlanma esaslarını belirlemek, arşivlerdeki araştırma taleplerini değerlendirmek ve gerektiğinde izin vermek.

e) Saklanma süresini tamamlayan arşivlik malzemeyi, “Kurum Arşivine devredilecek” olanlar şeklinde ayırmak ve kayıt defterleri veya föyler ile kurum arşivine devretmek.

f) Gelen ve giden evrak işlemlerini yürütmek.

g) Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.