Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
I Numaralı İmar Uygulamaları Şube Müdürlüğü

I Numaralı İmar Uygulama Şube Müdürlüğünün Görevleri:

(02.02.2023 tarihli ve 5685678 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile REVİZE edildi.)

Harita ve Emlak Dairesi Başkanlığı, Arsa ve Arazi Düzenlemesi Şube Müdürlüğünde, genel olarak, ifraz, tevhit, ihdas ve parselasyon planları gibi 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddeleri ile 18. Maddelerine istinaden hazırlanan imar uygulamalarının yapılması ve onaylanması, söz konusu imar uygulamalarının uygulanmasında, İmar Kanunun ilgili maddeleri, Arazi ve Arsa Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği gibi mevzuat hükümlerin ilişkin olarak Belediyeler, İl Özel İdareleri ve diğer tüm resmi kurumlara görüş verilmektedir. Ayrıca İmar Kanununun ilgili Maddeleri, Arazi ve Arsa Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri ve Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğine yönelik mevzuat çalışmaları yapılmaktadır. Arsa ve Arazi Düzenlemesi Şube Müdürlüğü, 1 Nolu  Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97. ve 102. Maddeleri kapsamında, Bakanlığımıza verilen görev ve yetkilere istinaden;

a) Bakanlığımızca yürütülen projeler alanlarında çalışmalarda,

b) Van Deprem Konutları, Kanal İstanbul Projesi gibi Ulusal Ölçekteki Büyük Proje alanlarında,

c) Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca sunulan alanlarda,

d) Rezerv ve Riskli Alanlar ile Riskli Yapı Alanlarının bulunduğu kentsel dönüşüm alanlarında, Milli Emlak Genel Müdürlüğü bünyesinde kalan Hazine Arazileri ve Resmi Kurum Alanlarında, Millet Bahçelerinin yapılacağı alanlarda, tüm kamu kurumlarına ait alanlarda ve kamu yatırımlarında yapılan alanlarda,

e) Hazine taşınmazlarının ve tescil harici yerlerin bulunduğu alanlarda,

f) HES, GES, RES gibi tüm enerji telekomünikasyon ve altyapı tesis alanlarında,

g) Cumhurbaşkanlığı kararıyla ve Bakanlığımızca belirlenen özel proje alanlarında,

h) Kamu kurumları arasında ihtilafa düşülen uygulama alanlarında,

ı) Belediyesince onaylanmayan Bakanlığımıza başvuran özel ve tüzel kişilere ait uygulama alanlarında, imar uygulamaları yapmak, yaptırmak ve kontrol ile onay işlemlerini yürütmek görevlerini üstlenmek.

Bu maddeler dışında, İl Müdürlükleri, Belediyeler, diğer kurum ve kuruluşlar ile kişilerden gelen bilgilenme ve uygulamada düşülen tereddütler hakkında görüş isteklerine, 3194 sayılı İmar Kanunu ve Arsa ve Arazi Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelikle ilgili hususlarda uygulamaya esas teşkil eden emsal niteliğinde görüşler vermek.

3194 sayılı İmar Kanununun 15,16 ve 18.Maddesine göre yapılan imar uygulama çalışmalarının dinamik bir yapısı olduğundan yenilikçi politikalar üretmeye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle, Yerel Yönetimlerin ve İmar Uygulamasını yapmaya yetkili diğer kurumların, İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerini tam ve doğru olarak uygulamasını sağlayarak, kamu zararlarının ve vatandaş mağduriyetlerinin önüne geçerek, mevzuatla ilgili değişikliklere ve dolayışıyla ülkemiz mülkiyet politikalarına yön vermek adına şube müdürlüğümüzce projeler üretmek.

Bu kapsamda Şube tarafından, Cumhurbaşkanlığı 11.Kalkınma Planında yer alan 11.Kalkınma Planında yer alan 81 ilde Örnek İmar Uygulama Yapılması Projesi ile Mevzuat Geliştirme ve İmar Uygulaması (Dünyadaki İmar Uygulama Modellerinin İncelenerek, Halkımızın Kültürel Birikimini Dikkate Alan, Adil ve Katılımcı, Mevzuata da Altlık Oluşturacak Bilimsel Tabanlı Yeni Bir İmar Uygulama Modelinin Geliştirilmesi) projeleri yürütülmekte, projelerden elde edilen sonuçlar doğrultusunda gerekli mevzuat çalışmaları yapmak ve mülkiyet politikaları üretmek.

Gerek mevzuat değişikliği çalışmaları, gerek uygulamaya esas verilen görüşler, gerekse yetkilendirildiğimiz alanlar ile ülkemizin bütününü ilgilendiren önemli projelerin Şube Müdürlüğümüzce yürütülmesi ve projelerin tek bir şube süzgecinden geçerek kontrolünün sağlanması iş ve işlemlerini yapmak,

Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.