Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü

MEKANSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ YAYIMLANDI

17 Mayıs 2017

Bakanlığımızca hazırlanıp 14/06/2014 tarihli ve 29030 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin bazı maddelerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması talepleriyle açılan davalarla ilgili olarak, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 19/12/2017 tarihli ve YD İtiraz No:2016/1249, YD İtiraz No:2016/1246 sayılı kararlarının icaplarına göre, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinde yeni bir düzenleme yapılmış olup, söz konusu Yönetmelik değişikliği 17/05/2017 tarihli ve 30069 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Yönetmelik değişikliği ile;

-  Kentsel asgari standartların, Bakanlığımızca belirlenen esaslar doğrultusunda çevre düzeni planı ile belirlenebileceği,

-  Tabiat varlıkları ile doğal sitlerin, diğer sit alanları ve koruma statüleri ile çakıştığı yerlerde ilgili kurulların uygun görüşünün alınması gerektiği,

-  Kentsel tasarım projelerindeki gerekli ayrıntıların imar planı kararlarında yer alabileceği,

 

Belirtilmiştir.

 

Ayrıca;

 

-  Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği 14/06/2014 tarihi itibari ile artık 1/25.000 ölçek kapsamında çevre düzeni planı hazırlanması imkanı kalmadığından, yürürlükteki 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planlarının sorun ve tereddüt alanı oluşturmaması için geçici bir madde düzenlemesi yapılmıştır.

- Anılan Yönetmelik ekinde yer alan “EK-2 Tablo: FARKLI NÜFUS GRUPLARINDA ASGARİ SOSYAL VE TEKNİK ALTYAPI ALANLARINA İLİŞKİN STANDARTLAR VE ASGARİ ALAN BÜYÜKLÜKLERİ TABLOSU”, bu değişiklik ile yeniden düzenlenmiştir.

İlgili kurum ve kuruluşlar ile ilgili idarelerce imar planları hazırlanırken uyulması zorunluluk arz eden Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin açıklanan bu değişiklikleri 17/05/2017 tarihli ve 30069 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, anılan düzenlemeye mevzuat.başbakanlık.gov.tr adresinden de ulaşılması mümkündür.

 

Kamuoyuna, ilgili kurum ve kuruluşlara ve ilgililerine önemle duyurulur.

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği Değişikliği için lütfen tıklayınız.

 Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır