Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Ankara Atatürk Kültür Merkezi Alanı

31 Mayıs 2012 tarih ve 28309 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 19’uncu maddesi ile değişik 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2’inci maddesinin (n) bendinde yer alan “23/09/1980 tarihli ve 2302 sayılı Atatürk’ün Doğumunun 100’üncü Yılının Kutlanması ve “Atatürk Kültür Merkezi Kurulması” Hakkında Kanunun 3’üncü maddesi ile belirlenen Atatürk Kültür Merkezi Alanını iyileştirme, güzelleştirme, yenileme ve ihya etmek amacıyla; Kültür ve Turizm Bakanlığının da görüşü alınarak, bu alan için her tür ve ölçekte etüt, harita, plan, parselasyon planı ile yapı projelerini yapmak, yaptırmak, onaylamak, kamulaştırma ve ruhsatlandırma işlemleri ile diğer iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak.” hükmü kapsamında anılan alanda Bakanlığımız yetkilendirilmiştir.

Bu çerçevede, 2014 yılında; “Atatürk Kültür Merkezi Alanı" içerisindeki tüm bölgelerin, bağlı bulunduğu mevzuat, tarihsel bağlamı, kimlik değerleri kent içindeki özgün konumu, kentle olan ilişkisi, kentsel ihtiyaçları, altyapı geliştirme potansiyeli gibi açılardan bir bütün olarak tartışıldığı ve güncel yol haritasının kurgulanması hedefiyle Atatürk Kültür Merkezi Alanına ilişkin  “Atatürk Kültür Merkezi ORTAK AKIL ÇALIŞTAY”ı ve 81 ildeki üniversitelerin mühendislik-mimarlık fakülteleri ve diğer ilgili fakültelerinden akademisyenlerin katılımı ile “Akademik Toplantı” lar düzenlenmiştir. Bu toplantılar sonucunda, AKM Alanına ilişkin envanterin oluşturulması, alan üzerindeki söz sahibi olan tüm kurumların eşgüdüm içinde çalışabilmeleri için yetki ve sorumluklarının belirlenmesi ve “Ulusal Kentsel Tasarım Yarışması” düzenlenmesi kararı ortaya çıkmıştır.

 

“Atatürk Kültür Merkezi Alanı”na ilişkin planlama/kentsel tasarım çalışmaları yapım sürecinde genel ilkeleri  (kavram, içerik, yöntem, dil) belirlemek ve buna ilişkin araştırma ve analiz raporu düzenlemek amacıyla Ankara Atatürk Kültür Merkezi Alanı Araştırma ve Analiz Raporu/ Planlama Verileri Raporu/Planlama Çalışmaları İçin Envanter Raporu İşi 2014 yılı sonunda tamamlanmış olup, jeolojik etüt çalışmaları 2015 Şubat ayı itibariyle tamamlanmıştır.

 

Kalkınma Bakanlığı’nın 2014 yılı Yatırım Programında yer alan AKM Projesi kapsamında; 24 Nisan 2014 tarihindeki “Atatürk Kültür Merkezi ORTAK AKIL ÇALIŞTAY”ı  ile 14 Ekim ve 21 Ekim 2014 tarihlerindeki Akademik Toplantı düzenlenmiş ve “Ankara Atatürk Kültür Merkezi Alanı Envanter Raporu”’ hazırlanmıştır.