Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Tanımı

Bütünleşik Kıyı Alanları Planı tanımı ve esasları ise, 14.06.2014 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Resmi Gazete ile ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinde’ tanımlanmıştır.

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre Bütünleşik Kıyı Alanları Planı,;

“Kıyıları, etkileşim alanı ile birlikte tüm sektörel faaliyet ve planları, sosyal ve ekonomik konuları da içerecek şekilde bütünleşik bir yaklaşımla ele alan, koruma ve kullanma dengesini sağlayacak biçimde mekânsal hedef, strateji ve eylem önerilerini ve yönetim planını kapsayan, 1/25.000 veya 1/50.000 ölçekte şematik ve grafik planlama diline uygun, plan paftası ve planlama raporu ile bütün olarak stratejik planlama yaklaşımı çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içinde hazırlanan plandır.”

Söz konusu yönetmelik uyarınca hazırlanan bütünleşik kıyı alanları planları, mekânsal planlama kademelenmesinde yer almayan ancak kıyı ve etkileşim alanına özgü stratejik yaklaşımla hazırlanan, imar planı kararlarını yönlendiren bütüncül yaklaşımla hazırlanan bir strateji planıdır.

Bütünleşik Kıyı Alanları Planı, fiziki bir plan değildir ve bu plandan ölçü alınamaz, plan üzerinden doğrudan uygulama yapılamaz. Uygulamalar bu plan tarafından plan hükümleri ile yönlendirilmek kaydıyla alt ölçekli imar planları doğrultusunda yapılacaktır.