Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
İmar Uygulama Çalışmaları

Düzenli kentleşmenin temel taşlarından olan imar planları ve bu planlara göre tanımlanan arazi kullanım kararlarının mülkiyete yansıtılıp, çağın gereksinimlerini karşılamak üzere, donatı alanlarının kamu eline geçmesini sağlamak, sosyal ve ekonomik yönden bölgenin sağlıklı gelişimine katkıda bulunmak, düzenli konut edinimini sağlamak ve mülkiyet sorunlarının çözmek, imar uygulamasının amaç ve hedeflerinin başında gelmektedir. Bu amaç doğrultusunda 2012-2019 yılları arasında Türkiye’nin muhtelif şehirlerinde 523 adet imar uygulaması onaylanmıştır.

Başkanlığımızca yürütülen örnek imar uygulamaları projesi kapsamında Adıyaman ili, Gölbaşı ilçesi, Karaman ili Ermenek ilçesi ve Konya ili Meram ilçesinde ihaleleri yapılan imar uygulama işlemlerinde tescil işlemleri tamamlanmıştır. Bu projelerle imar uygulaması öncesi parsel fiyatları ve imar uygulaması sonrası parsel fiyatları değerlendirilmiş ve hangi oranda ne kadar artış yaşandığı kayıt altına alınmıştır.

2011 yılında Van ilinde meydana gelen deprem sebebiyle ilim ve fen koşullarına uygun sağlıklı şehirleşmeyi sağlamak amacıyla yaklaşık 6000 hektarlık alanda imar uygulaması ihalesi yapılmış olup; çalışmalar devam etmektedir. 

ADIYAMAN İLİ GÖLBAŞI İLÇESİ ÖRNEK İMAR UYGULAMASI

Diyarbakır İli, Sur İlçesi sınırları içerisinde bulunan 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında, “Riskli Alan” olarak ilan edilen 187 ha’lık alanda Koruma Amaçlı İmar Planı dikkate alınarak hazırlanıp onanan Kentsel Tasarım Projesi doğrultusunda; 3194 sayılı İmar Kanununa göre yapılacak olan  imar uygulaması (yola terk, tevhit, ifraz…v.b.) işi Başkanlığımızca yapılmaktadır.

DİYARBAKIR SUR İLÇESİ İMAR UYGULAMASI