Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
2012 Yılı İmar Planları

 26.12.2012

 
- Şanlıurfa İli, Merkez İlçesi, Maşuk Bölgesinde bulunan ve mülkiyeti idarelere ait olduğu belirtilen 646 sayılı parsele yönelik Şanlıurfa Belediye Meclisinin 02.10.2012 tarih ve 86 sayılı kararı ile onanlı 1/5000 ölçekli “Şanlıurfa Maşuk Bölgesi ve Çevresi Nazım İmar Planı” doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi onaylandı.
 
- Sivas İli, Merkez İlçesi, Örtülüpınar Mahallesi 34 pafta 337 ada 99 parselin “Resmi Kurum Alanı (İl Halk Kütüphanesi” kullanımına dönüştürülmesine ilişkin olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı değişikliği teklifleri onaylandı.
 
- İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Bostanlı-Mavişehir Mevkiinde “Toplu Konut Alanı” ilan edilen alanı da kapsayan bölgeye ilişkin, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca Bakanlık Makamının 18.09.2012 tarih ve 14618 sayılı Olurları ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planına yönelik olarak, askı süreci sonrasında 08.11.2012 tarihinde İzmir Valiliğine (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) iletilen Karşıyaka Belediye Başkanlığının yazısı ile 26.023 ada 3 parselin kuzeyinden geçen 7 metrelik yolun kaldırılması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi onaylandı.
 
- Van İli, Merkez İlçesi, Kurubaş Mevkii 1377 parselde, Adalet Bakanlığı Lojman Alanı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı onaylandı.
 
- Ankara İli, Çankaya İlçesi, Lodumlu (Beytepe) Mahallesinde bulunan ( Bakanlık Yerleşkesi) 27030 ada 1, 17 ve 19 parsel, 29219 ada 1, 2 ve 3 parsel, 29230 ada 1 ve 2 parsel ve 29231 ada 1 parsel sayılı taşınmazlar arasındaki park, otopark ve yolları kapsayan alanda hazırlanan Eskişehir Yolu Kamu Kuruluşları Alanı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı onaylandı.

25.12.2012
 
- Kocaeli İli, Kartepe İlçesi, Deniz Hava Üs Komutanlığı Kışlasına ait yaklaşık 403 ha. Alanı kapsayan E:0.30 Hmax: Serbest yapılaşma koşulları ile “Askeri Alan” amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi onaylandı.
 
18.12.2012
 
- Van İli, Bostaniçi Beldesinde deprem bölgesindeki depremzede halkın yerleşim ve iskân sorunlarının giderilmesi, sosyal kültürel ve ekonomik hayatın normale dönmesi açısından kalıcı deprem konutlarına ilişkin olarak TOKİ Başkanlığının talebi doğrultusunda Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan ve Bakanlık Makamının 19.04.2012 tarih ve 6247 sayılı Olurları ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kapsamında kalan alanda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının tahsis talepleri değerlendirilerek hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği onaylandı.
 
- Ankara İli, Sincan İlçesinde bulunan “İnsani Yardım Tugay Komutanlığı Hasan Şahan Kışlasına” ait 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı değişikliği teklifi onaylandı.
 
10.12.2012
 
- Antalya İli, Alanya İlçesi, Mahmutlar Beldesi, Cumhuriyet Mahallesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı mülkiyetinde bulunan 1882 nolu parsele ilişkin olarak Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi onaylandı.
 
05.12.2012
 
- Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Ergazi Mahallesi, 15266 ada, 1 nolu parselin E:2.00, Hmax: Serbest yapılanma koşulları ile “Kamu Hizmet Alanı (Sosyal Güvenlik Kurumu Kampüs Alanı) kullanımı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi onaylandı.
 
- Ankara İli, Elmadağ İlçesi, Hasanoğlan Mahallesi 1352 ada, 2 parselin E:3.00, Hmax: Serbest yapılanma koşulları ile “Resmi Kurum Alanı” (Sosyal Güvenlik Kurumu) kullanımına dönüştürülmesine ilişkin olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi onaylandı.
 
-  İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Başakşehir Toplu Konut Alanında, mer’i imar planında “Dini Tesis Alanı” olarak ayrılan 677 ada, 3 parsel ve 662 ada 2 parsellerin Toplu Konut İdaresinin (İstanbul Emlak Dairesi Başkanlığı) talebi üzerine “Park Alanı” kullanımına “Park Alanı” olarak ayrılan bir kısım yeşil alanın “Dini Tesis Alanı” kullanımına dönüştürülmesine ilişkin olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi onaylandı
 
- Kahramanmaraş Havalimanı “Güvenlik Alanı” amaçlı plan değişikliğine gerçekleştirilen itirazların reddi onaylandı
 
- İzmir İli, Menemen İlçesi, Gazi Mustafa Kemal Mahallesi, 273 ada, 6 parselde bulunan “Gediz Üniversitesi” ana yerleşkesinin genişletilmesi amacıyla “Üniversite Alanı” kullanımına yönelik olarak 281 ada 1 parsele ilişkin Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi onaylandı
 
- İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Bostanlı-Mavişehir Toplu Konut Alanı İmar Planı itirazları İzmir 3.İdare Mahkemesinin E:2010/2220, K:2011/2356 sayılı kararı dikkate alınarak hazırlanan ve 17.05.2012 gün ve 7748 sayılı Makam Oluru ile onaylanan 1/25.000 ölçekli Kentsel Bölge Nazım İmar Planı değişikliği, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planına askı sürecinde yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucunda Bakanlığımızca 18.09.2012 gün ve 14618 sayılı Makam Oluru ile onaylanan 1/25.000 ölçekli Kentsel Bölge nazım imar planı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planına ilişkin askı sürecinde İzmir Valiliğine (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) yapılan itirazların reddi onaylandı
 
- Ordu İli, Merkez İlçesi, Eskipazar Mevkii 432 parselde, yol bağlantısı kurulması ve kadastral uyumsuzlukların giderilmesi amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı teklifi onaylandı.
 
-  Burdur İli, Merkez İlçesi, Burç Mahallesi, 291 ada, 1 nolu parseldeki mülkiyeti Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne ait Gazi Atatürk Stadyumunu tamamlayıcı nitelikte ilave tesis yapılması amacıyla hazırlanan “Spor Tesisleri Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi onaylandı.
 
02.11.2012
 
- Siirt İli, Merkez İlçesi, Yenimahalle Belediyesinde bulunan, 296 ada, 58 nolu parselde kayıtlı taşınmazlarda yapılması istenilen “Resmi Kurum Alanı”na (Sosyal Güvenlik Kurumu) ilişkin ilgili kurum/kuruluş görüşleri dikkate alınarak hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği onaylandı.
 
- Ankara İli, Çankaya İlçesi sınırları içerisinde mülkiyeti Türkiye Radyo Televizyon (TRT) Kurumu Genel Müdürlüğüne ait alanda Bakanlığımızca 18.09.2012 tarih ve 14629 sayılı Makam Oluru ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planına ilişkin olarak Bakanlığımıza iletilen itirazların reddi hususu onaylandı.
 
- Aydın İli, Merkez İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan, 2324 ada, 4 nolu parselin “Resmi Kurum Alanı”na (Sosyal Güvenlik Kurumu) dönüştürülmesine ilişkin Bakanlığımızca 14.08.2012 tarih ve 13096 sayılı Makam Oluru ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin olarak Bakanlığımıza iletilen itirazların reddi hususu onaylandı.
 
05.11.2012
 
- İstanbul İli, Kartal İlçesi, 674 ada 1, 4, 5, 6, 7 parseller, 675 ada 1, 2, 3 parseller, 676 ada 108 parsel, 720 ada 2, 4, 8, 19, 34 parseller ile yakın çevresi ve plan notlarına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı değişikliği teklifi onaylandı.
 
08.11.2012
 
- Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Yüksek Hızlı Tren Ana Bakım Deposu ve Ankara Yüksek Hızlı Tren Batı Terminali kullanımına yönelik olarak itirazlar kapsamında 46392 ada 3 parselin doğu kesiminde (i29a-03-c-2-d ve i29a-03-c1-c paftalarında) düzeltme yapılmak suretiyle Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin teklifi onaylandı.
 
- Adana İli, Ceyhan İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi 1022 ada 148 parselde kayıtlı taşınmazda yapılması istenilen “Sağlık Tesisleri Alanı” olarak imar planı değişikliği yapılan 1022 ada 4 parselde kayıtlı taşınmaz ile karayolu arasında kalan 30 metre enindeki bölümüne hastane yolu olarak kullanılması için hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı değişikliği teklifi, 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanunun 9. Maddesi uyarınca Bakanlık Makamı ‘nın 08.11.2012 gün ve 17311 sayılı oluru uyarınca onaylanmıştır.
 
- Hakkari İli, Merkez İlçesi, Otluca Köyü, 2.905.022.48 m2.lik alanda, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Kışlasına ilişkin planlama alanında Emsal:0.20, H.maks:serbest olmak üzere yapılanma koşulları getirilmesi suretiyle “Askeri Alan” kullanım kararı getirilerek hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi onaylandı.
 
15.11.2012
 
- Ankara İli, Çankaya İlçesi, 9431 ada 2 parsele ( TUİK) ait 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi onaylandı.
 
20.11.2012
 
- Ankara İli, Sincan İlçesi sınırları içerisinde bulunan Temelli Şehitlik Anıt Park Alanı’na ilişkin “Askeri Alan” kullanımı amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi onaylandı.
 
- Hakkâri İli, Merkez İlçesi, Bağışlı Mevkiinde yapılması istenilen toplam 28.02 MW kurulu gücündeki “Bağışlı Regülatörü ve Hidroelektrik Enerji Santrali” teklifine ilişkin ilgili kurum/kuruluş görüşleri dikkate alınarak hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifini onaylandı.
 
- Ankara İli, Çankaya İlçesi, 29173 ada 1 ve 2 parsellere (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı) ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notu değişikliği onaylandı.
 
- Antalya İli, Konyaaltı İlçesi Çandır Çayı Çandır I Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali (HES) imar planına ilişkin1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi onaylandı.
 
26.11.2012
 
- Ankara İli, Çankaya İlçesi, Dikmen Mahallesi, 29268 ada, 3 nolu parselin ( Altın Koza Üniversitesi) “Ağaçlandırma ve Rekreasyon Alanı”na dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi onaylandı.
 
- Ankara İli, Çankaya İlçesi, 27591 ada, 3 parsele (Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü) ait 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi onaylandı.
 
- Zonguldak İli, Merkez İlçesi, Çınartepe Mahallesinde Ereğli Kömür İşletmesi mülkiyetinde bulunan, 125 ada, 2 parselin “Belediye Hizmet Alanı (E:1.00 Hmax: Serbest)” kullanımından “Resmi Kurum Alanı (TTK-Lavuar Tesisleri Alanı) (E:1.00 Hmax: Serbest)”na dönüştürülmesi yönelik hazırlanan yaklaşık 18.643 m2.lik alanı kapsayan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi onaylandı.