Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Uluslararası Deneyimler

Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi’ne ilişkin uluslararası deneyimler ülkelere göre farklılıklar taşısa da BKAY’ın temel ilke, tanım, hedef ve amacında bir ortaklaşma olduğunu görülmektedir.

-Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi “kıyı alanlarında sürdürülebilir gelişme için, sürekli, önlem alıcı ve uyarlanmış bir planlama ve kaynak yönetimi” olarak tanımlanmaktadır. (UNEP, 1995)

-Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi (BKAY); kıyı ve etkileşim alanını bir bütün olarak ve tüm yönleri ile ele alan, kavrayan ve gelecek için çok sektörlü, çok disiplinli öngörülerde bulunan bir yaklaşım ve yönetim anlayışıdır.

-Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi dinamik ve katılımcı bir planlama sürecini gerektirmektedir.

-Bütünleşik kıyı alanları yönetiminin, ilgili kesimlerin katılımını, amaçların koordinasyonunu ve gerekli politikalar ile eylemleri sağlayacak kurumsal ve yasal araçlara gereksinim duyulmaktadır.

-Kıyı alanlarının bütünleşik yönetimi, sorunları gündeme geldikleri şekliyle değil, daha kapsamlı bir tarzda, yani çevreyi oluşturan tüm bileşenler arasındaki etkileşimi de göz önünde bulundurarak ele almayı gerektirir.

-BKAY süreci, kıyı alanından sağlanan faydayı en çoğa çıkarmayı, kıyıda yer alan faaliyetler arasındaki çatışmalar ile bu faaliyetlerin doğal kaynaklar ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmeyi amaçlamaktadır.

-BKAY bu hedeflerin tekil uygulama ve çabalarla gerçekleştirilemeyeceği, ancak bütünsel ve kapsamlı bir planlama ve yönetim yaklaşımı ile yapılabileceği anlayışından hareket etmektedir.