Uluslararası Deneyimler

Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi’ne ilişkin uluslararası deneyimler ülkelere göre farklılıklar taşısa da BKAY’ın temel ilke, tanım, hedef ve amacında bir ortaklaşma olduğunu görülmektedir.

-Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi “kıyı alanlarında sürdürülebilir gelişme için, sürekli, önlem alıcı ve uyarlanmış bir planlama ve kaynak yönetimi” olarak tanımlanmaktadır. (UNEP, 1995)

-Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi (BKAY); kıyı ve etkileşim alanını bir bütün olarak ve tüm yönleri ile ele alan, kavrayan ve gelecek için çok sektörlü, çok disiplinli öngörülerde bulunan bir yaklaşım ve yönetim anlayışıdır.

-Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi dinamik ve katılımcı bir planlama sürecini gerektirmektedir.

-Bütünleşik kıyı alanları yönetiminin, ilgili kesimlerin katılımını, amaçların koordinasyonunu ve gerekli politikalar ile eylemleri sağlayacak kurumsal ve yasal araçlara gereksinim duyulmaktadır.

-Kıyı alanlarının bütünleşik yönetimi, sorunları gündeme geldikleri şekliyle değil, daha kapsamlı bir tarzda, yani çevreyi oluşturan tüm bileşenler arasındaki etkileşimi de göz önünde bulundurarak ele almayı gerektirir.

-BKAY süreci, kıyı alanından sağlanan faydayı en çoğa çıkarmayı, kıyıda yer alan faaliyetler arasındaki çatışmalar ile bu faaliyetlerin doğal kaynaklar ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmeyi amaçlamaktadır.

-BKAY bu hedeflerin tekil uygulama ve çabalarla gerçekleştirilemeyeceği, ancak bütünsel ve kapsamlı bir planlama ve yönetim yaklaşımı ile yapılabileceği anlayışından hareket etmektedir.