Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü

MEKÁNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ MADDELERİNİN YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI TALEBİ, İDARİ YARGIDA NİHAİ OLARAK KARARA BAĞLANDI

18 Nisan 2017

Bakanlığımızca hazırlanıp 14/06/2014 tarihli ve 29030 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin bazı maddelerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması talepleriyle Bakanlığımız aleyhine, TMMOB Şehir Plancıları Odası ve Mimarlar Odası tarafından Danıştay 6. Dairesinin 2014/6803 esasına kayden ve TMMOB Çevre Mühendisleri Odası ve Peyzaj Mimarları Odası tarafından Danıştay 6. Dairesinin 2014/7316 esasına kayden açılan davalarda, Danıştay 6. Dairesinin 23/02/2016 tarihli kararları ile; Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 27. maddesinin 1. fıkrasının (f) bendinin, 30. maddesinin 1. fıkrasındaki “alır” ibaresinin, 33. maddesinin 1. fıkrasındaki “otuz gün” ibaresinin, geçici 2. maddesinin yürütmesinin durdurulmasına, dava konusu edilen diğer maddeler ve kurallar yönünden ise yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verildiği daha önceden duyurulmuş idi.

 

Söz konusu Danıştay 6. Dairesinin YD Kararlarına karşı davalı Bakanlığımızın ve davacıların karşılıklı itirazları üzerine, 14/03/2017 tarihinde tebellüğ olunan Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun (DİDDK) 19/12/2017 tarihli ve YD İtiraz No:2016/1249 sayılı ve 19/12/2016 tarihli ve YD İtiraz No:2016/1246 sayılı kararlarında yer verilen gerekçelerle;

 

 “… davacı itirazının kısmen KABULÜ ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 11. maddesinin 2. fıkrası ile imar planlarının uygulanabilirliği yönünden Ek-2 tabloda yer alan sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin asgari standartlara yönelik kısımlarının yürütmesinin durdurulmasına, davalı idare itirazının kısmen KABULÜ ile Yönetmeliğin 33. maddesinin 1. fıkrasının yürütmesinin durdurulmasına ilişkin Daire kararının kaldırılmasına, bu kısım yönünden yürütmenin durdurulması isteminin reddine, Yönetmeliğin 27. maddesinin 1. fıkrasının (f) bendi ile 30. maddesinin 1. fıkrası yönünden taraflar itirazının yukarıda yer verilen açıklamayla reddine, diğer kısımlar yönünden taraflar itirazının REDDİNE” karar verilmiş bulunmaktadır.

 

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28. maddesi uyarınca kararın icaplarına göre Bakanlığımızca konuya ilişkin yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, YD kararı itirazlar üzerine nihai olarak karara bağlanan Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin yukarıda belirtilen maddeleriyle ilgili uygulamalar, DİDDK’nun kararları doğrultusunda yürütülecektir.

 

İlgili idarelere ve kamuoyuna duyurulur. Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır