Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Kamulaştırma Çalışmaları

Cumhurbaşkanlığı 1 no.lu kararnamesi 97. Madde (ğ) bendi “Cumhurbaşkanınca belirlenen proje kapsamı içerisinde kalmak kaydıyla kamuya ait tescilli araziler ile tescil dışı araziler ve muvafakatleri alınmak koşuluyla özel kişi veya kuruluşlara ait arazilerin yeniden fonksiyon kazandırılıp geliştirilmesine yönelik olarak her tür ve ölçekte etüt, harita, plan, parselasyon planı, kamulaştırma, arazi ve arsa düzenlemesi yapmak, yaptırmak ve onaylamak” uyarınca kamulaştırma iş ve işlemleri yapılmaktadır

İstanbul İli, Sultanbeyli İlçesi, iç göç nedeniyle düzensiz ve kaçak yapılaşmanın yoğun olması, alandaki parsellerin büyük bir kısmının çok hisseli parsellerden oluşması, parsellerin defalarca satış vaadi sözleşmeleriyle el değiştirmesi ile kullanıcıların işgalci konumuna gelmesi nedenleri ile mülkiyet sorununun oluştuğu bir bölge haline gelmiştir. Söz konusu bölgedeki mülkiyet probleminin çözümü konusunda 06.10.2011 tarih ve 28076 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 26.09.2011 tarih ve 2011/2266 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Bakanlığımız ve Maliye Bakanlığı yetkilendirilmiş olup, Bu kapsamda Sultanbeyli ilçesinden 2.923.802,98 m2’lik hisse trampa yolu ile kamulaştırılarak tapudaki tescil işlemleri tamamlanmıştır. 7143 Sayılı Kanunda yapılan 18.05.2018 tarihli değişiklik ile Sultanbeyli İlçesindeki çok hisseli parsellerdeki bütün hisseler İlçedeki Mülkiyet probleminin çözümüne yönelik yapılan çalışmaların son aşamasının da gerçekleştirilebilmesi amacıyla Sultanbeyli Belediyesi adına tescil edilmiştir.