Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Kentsel Tasarım Rehberleri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; sürdürülebilir, güvenli, çevreye duyarlı, yaşanabilir ve kimlikli yaşam çevrelerinin oluşturulması amacıyla, modern mimari teknikleri ile geleceğin şehircilik vizyonuna sahip ve kentlerin özgün kimliğine sahip çıkan bir anlayış çerçevesinde çalışmalarına devam etmektedir.

 

Bakanlığımızca, nitelikli kentsel yaşam çevrelerinin oluşturulabilmesi için kentsel tasarım rehberlerine yönelik çerçevenin elde edilmesi, katılımcı proje geliştirme süreçleri gibi mekanizmaların uygulanması, bu amaçla merkezi ve yerel yönetimlerin, meslek odaları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak araştırma geliştirme çalışmaları yürütülmektedir.

 

Bu kapsamda dünya örnekleri de gözetilerek ülkemizde kentsel tasarım rehberlerinin hazırlanması ve uygulanmasına dair önerilerin geliştirilmesi için gerekli altyapının sağlanarak, ilgili idarelere “tasarım rehberi hazırlama yöntemi”nin öğretilmesi amaçlanan “Kentsel Tasarım Rehberlerinin Hazırlanması Projesi” Bakanlığımız ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar üniversitesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde hazırlanmıştır. Proje kapsamında incelenen ülke modelleri ile Türkiye için ortaya konulacak model-tanımlama ile bu model-tanımlamaya uygun Kentsel Tasarım Rehberinin içeriğinin tartışıldığı ilk Çalıştay 21 Mayıs 2016 tarihinde, ikinci Çalıştay ise, konuya ilişkin tüm aktörlerin (merkezi kurumlar, yerel yönetimler, yatırımcılar, tasarımcılar, paydaşlar, sivil toplum örgütleri, akademisyenler) katılımıyla, ”Türkiye planlama sistemi içerisinde kentsel tasarım rehberlerinin mevzuat ve planlama pratiği içerisinde yer alabileceği önerilerin geliştirilmesi ile planlama mevzuatının bu yönüyle geliştirilmesine ilişkin alternatiflerin sunulması”na yönelik “Arama Konferansı” başlığı altında, 28 Eylül 2016 tarihinde düzenlenmiştir.

 

Türkiye'de kentlerin mimari, doku ve mekânsal özellikleri ile kent kimliğinin tespit edilmesi, hem dünya standartlarına uygun hem de özgün mimari ve mekânsal zenginliklerin korunarak kent kimliklerinin geliştirilmesi için kentsel tasarım rehberleri ve tasarım standartlarının belirlenmesi büyük önem taşımaktadır.

 

Bu çalışmada, Türkiye planlama sistemi içerisinde kentsel tasarımın (kentsel tasarım rehberleri ve kentsel tasarım projelerinin) yeri ve sürecinin tanımlanması; ortaya konulan tanım-model ışığında kentsel tasarım rehberlerinin mevzuat ve planlama pratiği içerisinde yer alabileceği önerilerin geliştirilmesi ile birlikte planlama mevzuatında yeni yaklaşımların oluşturulması amaçlanmaktadır.

 

Özellikle Belediyelerimizdeki kentsel tasarımla ilgili karar mekanizmalarının, proje hazırlama usullerinin ve uygulama tekniklerinin kentsel tasarım rehberleri dahilinde uygulanması ülkemiz planlama sisteminin gelişimi açısından önem arz etmektedir.

 

Bakanlığımızın gündeme getirdiği ‘’Kentsel Tasarım Rehberlerinin Hazırlanması Projesi’’ Belediyeler için teknik yönden çok önemli kazanımlar sağlarken, yönetimsel yönden de yerel yönetimlerin kentsel tasarım birimlerinin yapılandırılmasında yönlendirici olacaktır.

 

Kentsel tasarım rehberlerinin hazırlanması projesi yaklaşık bir yılı kapsayan çalışmalar neticesinde sonuçlandırılmış olup; 1.cilt:  Araştırma ve Tanımlama, 2.cilt: Tanımlama, 3.cilt: Mevzuat olacak şekilde 3 cilt halinde basılmıştır. Çalıştaylara katılım sağlamış olan, merkezi kurumlara, yerel yönetimlere,  tasarımcılara, paydaşlara, sivil toplum örgütlerine ve  akademisyenlere dağıtımı yapılmıştır.

 

Ülkemiz için bir ilk olma niteliği taşıyan çalışmanın dökümanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

 

Kentsel Tasarım Rehberleri Cilt-1

Kentsel Tasarım Rehberleri Cilt-2

Kentsel Tasarım Rehberleri Cilt-3 

Yerel Yönetimler İçin Kentsel Tasarım Rehberi Hazırlama El Kitabı

 

Diğer dökümanlara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Prof.Dr. Mehmet Çubuk - Kentsel Tasarım Sunuşu

Arama Konferansı Ankara

Arama Konferansı İstanbul

Arama Konferansı Değerlendirme Raporu

Belediye Rehber Anketi

Kentsel Tasarım İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular