Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Yer Bilimsel Etüt Dairesinin Görevleri

            1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102/1. Maddesinin

(d) bendine göre; “Risk yönetimi ve sakınım planlarının yapılmasına ve onaylanmasına ilişkin kuralları belirlemek ve izlemek, plana esas jeolojik ve jeoteknik etütleri yapmak, yaptırmak ve onaylamak”,

(i) bendine göre “Bütünleşik kıyı alanları yönetimi ve planlaması çalışmaları, kıyı alanlarının düzenlenmesine dair iş ve işlemler ile bu alanlara ilişkin jeolojik ve jeoteknik etütleri yapmak, yaptırmak ve onaylamak, kıyı kenar çizgisini tespit etmek, onaylamak ve tescilini sağlamak” ve (j) bendine göreKıyı ve dolgu alanları ile bu alanların fonksiyonel ve fiziksel olarak devamı niteliğindeki geri sahalarına ilişkin her tür ve ölçekteki etüt, harita ve planları yapmak, yaptırmak ve resen onaylamak ve bunların uygulanmasını sağlamak”

görevleri Genel Müdürlüğümüze verilmiştir.

            Bu kapsamda afetlere dirençli yerleşim alanları oluşturma yaklaşımı içerisinde her tür ve ölçekte plan yapılması düşünülen alanlarda Arazi Kullanımına Esas Jeolojik Etüt Raporu, İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu veya İmar Planına Esas Mikrobölgeleme Etüt Raporu ilgili kurum/kuruluşlarca hazırlanmakta/hazırlatılmakta olup bu etüt raporları Bakanlığımızca onaylanmaktadır.

İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik veya Mikrobölgeleme Etüt Raporları ile;

            - Mevcut ve/veya yeni yerleşim alanlarında afetler meydana gelmeden önce afet tehlike ve risklerini belirlemek,

            - “Yerleşime Uygunluk Değerlendirmesi” sonucunda güvenli yerleşim alanları seçmek,

            - Afet tehlike ve risklerini dikkate alan planlama çalışmalarına ışık tutmak,

            - Olası afet zararlarını önlemek/azaltmak,

            - Sürdürülebilir ve yaşanabilir yerleşim alanları oluşturmak

öncelikli hedeflerimizdendir.

            Arazi kullanımına Esas Jeolojik Etüt Raporu, İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik veya Mikrobölgeleme Etüt Raporları;

Genel Müdürlüğümüzce (Arazi Kullanımına Esas Jeolojik Etütler, Rezerv Yapı Alanına İlişkin Etütler, Bütüncül Alanlar (İl, İlçe, Belde, Mahalle Bütünü vb.), Bakanlığa Bağlı Kurumlar ve İlgili Genel Müdürlüklerce Hazırlatılan Etüt Raporları, Uygun Olmayan Alan (UOA), Ayrıntılı Jeoteknik Etüt Gerektiren Alan (AJE), Fay Zonlarına Yönelik Çalışmaları İçeren Etütler, Mikrobölgeleme Etüt Raporları) ya da

İl Müdürlüklerimizce (Uygun Alan - UA, Önlemli Alan - ÖA)

incelenerek onaylanmaktadır.