Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü

PLAN YAPIMINA AİT ESASLARA DAİR YÖNETMELİK YENİLENİYOR

25 Mart 2013

 

Bilindiği üzere, 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Bakanlığımızın görevleri arasında;

 

• Yerleşmeye, çevreye ve yapılaşmaya dair imar, çevre, yapı ve yapım mevzuatını hazırlamak, uygulamaları izlemek,
• Her tür ve ölçekteki fiziki planlara ve bunların uygulanmasına yönelik temel ilke, strateji ve standartları belirlemek ve bunların uygulanmasını sağlamak,
• Kentlerde ve kırsal alanlarda arazi kullanımına ilişkin temel ilke, strateji ve standartları belirlemek ve uygulanmasını sağlamak,
• Planlamaya ilişkin iş ve işlemlerde, bakanlıklar, mahalli idareler ve meslek kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak, planlama sürecinin iyileştirilmesini ve geliştirilmesini temin etmek

yer almaktadır. Ayrıca Bakanlığımız, 3194 sayılı İmar Kanunu ve yönetmelikleri ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapmakta ve uygulamaların bu yönde olmasını sağlamaktadır.

3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca yayımlanan “Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik”, yürürlüğe girdiği tarihten bu yana elde edilen deneyim, sorulara ilişkin Bakanlığımız görüşleri ve ilgili kurum ve kuruluşlardan alınan görüşler de dikkate alınarak; planlama konusunda yürürlüğe giren yeni düzenlemeler, planlamanın ve uygulamanın bütüncül olarak ele alınması, planlamada yatay ve dikey ilişkilerin kurulması, plan süreçlerinin ve plan türlerinin yeniden tanımlanması, günümüzde ortaya çıkan ihtiyaçların giderilmesi, ülke ölçeğinde ortak kullanılabilecek bir planlama yönetmeliği elde edilmesi, uygulamadan kaynaklanan sorunların çözülmesi ve planların kalitesinin artırılması amacıyla bütünüyle ele alınarak yeniden düzenlenmesi öngörülmektedir.

Bu kapsamda, Yeni Yönetmelik Taslağında mekânsal planlama kademelenmesi yeniden tanımlanmış, planlarla ilgili ilkeler belirlenmiş, diğer plan türleri ile ilişkileri kurulmuştur. Ayrıca, planların hazırlanması sürecinde uyulacak esaslar açıklanmış, planlarla ilgili yapılacak araştırma ve analiz konuları genel başlıklar altında sıralanmış, eşik analizine yer verilmiştir. Diğer taraftan planlarla birlikte plan revizyonu, ilave ve değişikliklerine yönelik koşullar açıklanmış, kentsel tasarım projelerinin hazırlanmasına yönelik hükümler öngörülmüştür. Yönetmelik Taslağında planların sunulması, onaylanması, yürürlüğe girmesi, ilanı ve kesinleşmesi konularına açıklık getirilmiş, Bakanlığımızın planların denetlenmesine dair görev ve yetkisi konularında düzenlemeler yapılmıştır.

Ayrıca, Bakanlığımızca, Yönetmeliğin eki olan kentsel, sosyal ve teknik altyapı ile ilgili standartlar konusu hem Yönetmelik Taslağı hem de standartlara ilişkin gelecek kurum görüşlerine göre yeniden ele alınacak olup, Yönetmelik Taslağının son şeklini alması ardından planlara ilişkin lejandın da tebliğ şeklinde yayımlanması düşünülmektedir.
  

 

 

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır