Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Bütünleşik Kıyı Alanları Planlaması

Mekânsal planlama sisteminin bütüncül bakışla ele alınması ve ulusal düzeyde mekânsal stratejilerin netleştirilmesi önem taşımaktadır. Planlama sisteminin en üst düzeyde ilke ve esaslarının ortaya konulması ve gerek kentsel gelişme ve kırsal planlama, gerekse kıyı alan ve bölgeleri bazında hedef ve stratejilerin hazırlanması Bakanlığımızın önemli hedefleri arasındadır. Önemli doğal kaynaklarımız arasında yer alan kıyılarımız; sanayi ve turizm yatırımı, su ürünleri üretimi, konut, liman, iskele yapımı gibi değişik amaçlarla kullanılmakta, bu durumun sonucunda yoğun yapılaşma nedeniyle doğal yapının bozulması tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktadır. Özellikle son yıllarda, kıyı alanlarımızdaki uygulamalar, kıyı özellikleri gözetilmeden gerçekleştirilmiş, bu durumun sonucunda da kıyılarımız ciddi bir şekilde tahrip edilmiştir. Kıyı bölgelerinde kentleşme, sanayileşme, turizm, ikinci konut vb. gibi gelişmelerden kaynaklanan bir dizi sorun birikmiştir. Bu sorunların çözümünde mevcut planlama ve uygulama sistemi ile kurumsal ve yasal yapının yetersizliklerinden yola çıkarak, yeni bir planlama ve yönetim anlayışı ile yaklaşımının geliştirilmesine ihtiyaç duyulmuştur.

Ülkemizde kıyı alanlarının kullanımıyla ilgili yaşanan sorunların genel çerçevesini şu şekilde özetlemek mümkündür:

Denizde yapılan faaliyetler ile karada yapılan faaliyetlerin bütünlük sağlamaması sonucu oluşan planlama ve geri sahadaki mülkiyet sorunları,

Stratejik ve ekonomik olarak kıyının değerlenmesi,

Çalışma alanında kalan kıyıların turizm tesisleri yönünden gelişememesi,

Kentsel yerleşmelerin kıyı alanları üzerindeki baskısının her geçen gün biraz daha artması,

Kıyı kullanımındaki bilgisizlik ve bilinçsizlik,

Kıyılarda yaşanan ve ekosistemi tehdit eden deniz ve çevre kirliliği,

Planlama ve yönetim açısından yaşanan idari sorunlar.

Bu nedenlerle ülkemiz kıyılarına yönelik kıyı alanlarının dengeli ve düzenli bir şekilde korunarak kullanılmasını sağlamak amacıyla, uluslararası örnekler de gözden geçirilmek suretiyle kıyı alanları yönetimi anlayışının irdelenmesi ve buna yönelik olarak kıyı mevzuatının yeniden düzenlenmesi projesi çalışmaları 2007 yılından bu yana devam etmektedir.

Bu çalışmalar kapsamında, ülkemizdeki kıyı planlama ve uygulama çalışmalarına yeni bir yaklaşım getirmek, noktasal kararlar yerine üst ölçekten bakarak bütünsel kararlar üretmek, fiziksel planlamaya planın uygulanması sürecini ve yönetim boyutunu da dahil etmek üzere yaşanan sorunların çözümüne yönelik stratejik düzeyde kararlar üretilmesi ve kıyının koruma kullanma dengesi gözetilerek kullanımını sağlayacak çalışmalar elde edilmesi hedeflenmektedir.

Yukarıda belirtilen hedef doğrultusunda, bu sorunların çözümüne yönelik olarak Bakanlığımız kıyı, dolgu alanları, sahil şeridi ve bu alanlarda yer alan kullanımların devamı ve tamamlayıcısı olan kullanımların yer aldığı geri sahaların korunmasına, kullanılmasına ve yapılaşmasına dair her tür ve ölçekteki alternatifli plan çalışmaları yürütmektedir.