Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Sık Sorulan Sorular
Kentsel Tasarım Projesi nedir?
 Kentsel Tasarım Projesi, doğal, tarihi, kültürel, sosyal ve ekonomik özellikler ile arazi yapısı dikkate alınarak, tasarım amacına göre kütle ve yapılanma düzeni veya açık alan düzenlemelerini içeren; taşıt ulaşımı, otopark ve servis ilişkileri ve yaya dolaşım ilişkilerini kuran; yapı, sokak, doku, açık ve yeşil alanların ilişkisini ve kentsel mobilya detaylarını gösteren; altyapı unsurlarını bütüncül bir yaklaşımla disiplinler arası olarak ele alan; imge, anlam ve kimlik özelliklerini ifade eden; tasarım ilke ve araçlarını içeren uygun ölçekteki projeyi ifade eder.
Kentsel Tasarım Projesi Hazırlama Esasları Nelerdir?
Kentsel tasarım projesi; çalışma alanının niteliği ve özgünlüğü göz önüne alınarak Bakanlık talebi çerçevesinde geliştirilmesi / değiştirilmesi saklı kalmak koşuluyla “Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Onaylanacak Kentsel Tasarım Projelerinin Hazırlanmasına ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönerge” de belirtilen esaslara dayalı olarak hazırlanır.
Yönerge Kapsamında Değerlendirilmek Üzere Bakanlığımıza sunulacak projeler nelerdir?
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası:1)’nin 97 nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen alanlar, (ğ) bendinde Bakanlıkça belirlenen finans ve ticaret merkezleri, özel proje alanları ile 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun ve Uygulama Yönetmeliğinde belirlenen uygulama alanlarında hazırlanan Kentsel Tasarım Projeleri, ilgili idarece veya ilgililerince mevzuat hükümleri doğrultusunda hazırlanarak Bakanlığa sunulur.
Kentsel Tasarım Projesi Değerlendirme Kriterleri Nelerdir?
Bakanlığımıza iletilen Kentsel Tasarım Projesi; 1. Planda belirlenen yapılaşma koşulları(Toplam İnşaat alanı, TAKS ve KAKS, Bina yükseklikleri) 2. Kitle düzenlemeleri (yönlenme, bahçe mesafeleri, kitleler arası mesafe vb.), 3. Açık Kapalı Alanların Oranı, 4. Ulaşım-dolaşım (ada içi/dışı, taşıt, yaya, bisiklet, kısa ve uzun süreli otoparklar, servis) ve açık/kapalı alanlara ilişkin tasarımlar, 5. Kent mobilyaları, 6. Cephe tipolojileri, 7. Engelliler için kaldırım / yaya yoluna yönelik standartlar, 8. Malzeme ve detaylar, açısından 3194 sayılı Kanun, 6306 sayılı Kanun, 644 sayılı KHK ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği, Otopark Yönetmeliği ve varsa onaylı İmar Planı ve plan notları kapsamında değerlendirilir
Kentsel Tasarım Projeleri Nasıl Değerlendirilir?
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası:1) ve 6306 sayılı Kanun kapsamında tanımlı alanlar için hazırlanarak Bakanlığa sunulan Kentsel Tasarım Projeleri, Bakanlık Makam Olur’u ile görevlendirilen Kentsel Tasarım Değerlendirme Komisyonu tarafından Yönerge kapsamında değerlendirilir.