Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Sık Sorulan Sorular
Planlanacak alan sınırları içinde Afete Maruz Bölgele olması durumunda jeolojik-jeoteknik etüt raporlarının onay yetkisi hangi kuruma aittir?
Bu durumda;  7269 sayılı kanunun 14. maddesi kapsamındaki Afet Maruz Bölge ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi için hazırlanacak "Afet Etüt Raporunun (jeolojik-jeoteknik)"  5902 sayılı Kanun gereği AFAD tarafından onaylanması gerekmektedir. AFAD tarafından onaylanan bu rapor doğrultusunda  Afete Maruz Bölge kapsamından çıkartılan alanı da içeren  "plana esas jeolojik-jeoteknik etüt raporunun" ise 644 sayılı KHK gereği Bakanlığımız tarafından onaylanması gerekmektedir.