Planlama İlke ve Esasları

 • Doğal, tarihi ve kültürel değerlerin korunması,
 • Afet zararlarının azaltılması
 • Kamu yararı, kaynak kullanımında etkinlik, verimlilik ve saydamlığın sağlanması,
 • Altyapı, hizmet ve üretim faaliyetlerinin kentsel ve kırsal tüm alanları kapsayacak şekilde kalkınma politikalarına uygun olarak dağıtılması,
 • Katılımcı süreçlerle hazırlanması
 • Çok disiplinli bir yapıda hazırlanması,
 • Sektörel öncelikler arasında tamamlayıcılık ve bütünsellik ilişkisinin kurulması,
 • Yenilikçi, esnek ve rekabetçi bir ekonomik yapının oluşturulması için gerekli mekânsal düzenlemelerin yapılması,
 • Değişen koşullara uyum sağlanması,
 • Mekânsal uyumun gözetilmesi,
 • Yaşam kalitesinin artırılması,
 • Kentsel ve kırsal alanlar arası mekânsal ilişkilerin güçlendirilmesi,
 • Bilimsel araştırmalar ve verilere dayanarak hazırlanması esastır.