Mekansal Strateji Planlarının veri yapısı, yapılacak analizler ve temaları

 •  Araştırma raporları, farklı konulardaki uzman raporlarının da katkısı ile hazırlanan ülke ve bölgenin mekânsal yapısı ile bu mekânsal yapının şekillenmesini etkileyen konu başlıklarını kapsayan raporlardır. Araştırma raporları bu nitelikleriyle, belirlenen konu başlıklarında ülkenin ve bölgenin mevcut durumunun yanı sıra değişim eğilimlerini ve bölgelerin kapasitelerini, göreli üstünlüklerini, kırılganlıklarını ve sorunlarını belirleyen ve uzun dönemli mekânsal stratejilere yol gösteren, kapsamlı araştırma sonuçlarına dayalı olarak hazırlanan raporlardır. Bunlar;
  • Planlama alanının dünya ve bölgesindeki yeri; coğrafi konumu ve tanımı, ekonomik ilişkileri, ulus aşan küresel ve bölgesel gelişmeler, taraf olunan uluslararası ve ikili antlaşmalar ve kuruluşlar, uluslararası antlaşmalardan gelen yükümlülükler ve benzer konular,
  • Gelişmesi kısıtlanacak veya özel koşullara sahip alanlar; deprem, heyelan, taşkın, iklim değişikliği gibi belirli bir tehlikenin söz konusu olduğu alanlar, biyolojik çeşitlilik açısından önemli olan, tarımsal ekosistemler ve ormanlar, tatlı su ekosistemleri ve su kaynakları, kıyı ekosistemleri gibi endemik türlerin bulunduğu veya ekolojik açıdan önemli alanlar ile doğa koruma alanları, özel çevre koruma bölgeleri, milli park, tabiatı koruma alanı, yaban hayatı koruma alanı, sit alanları, ve benzer konular,
  • Yerleşmeler sistemi ve şehirleşme; yerleşme kademelenmesi, yerleşmeler arası ilişkiler,  yerleşme büyüklükleri, nüfus değişimleri ve demografik eğilimler, yerleşmelerin sosyal yapıları, uzmanlaşma alanları, odak noktaları, kentsel dönüşüm odakları, cazibe merkezleri, konut stratejileri, yeni kentler, kır kent ilişkisi ve kent-bölgeler ve benzer konular,
  • Sektörlerin mekânsal eğilimleri; kalkınma planı, sektörel (tarım, sanayi, madencilik, ulaşım, hizmetler, ticaret, turizm, konut, inşaat vb.) planlar ve ulusal strateji belgeleri ile üst ölçekli planlarda öngörülen sektörel gelişmeler, stratejik yatırımlar, gelişme odak ve koridorları, yeni kentler, üretim bölgeleri, bölgesel ölçekli kamu projeleri ve yatırım kararları, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve benzer konular,
  • Temel altyapı ve ulaşım; karayolu, denizyolu, demiryolu ve havayolu taşımacılığı, limanlar, havaalanları, demiryolları, karayolu ağları, Trans-Avrupa ulaşım sistemi vb. projeler, enerji nakil hatları ve koridorları, enerji altyapıları ve potansiyelleri, boru hatları, lojistik merkezler, kara, deniz ve hava giriş kapıları ve benzer konular.
 • Bu veriler, analizler ve raporlardan yararlanılarak sektörel ve tematik karar paftalarının aşağıdaki konularda oluşması öngörülmektedir.
  • Yerleşmeler sistemi ve kentleşme,
  • Ulaşım sistemi,
  • Su,
  • Risk,
  • Altyapı,
  • Sektörel yatırımların mekânsal dağılımı ve özel uzmanlaşma bölgeleri,
  • Geliştirilmesi kısıtlı veya özel koşullarla tanımlanan alanlar,
  • Özel ilkeler doğrultusunda planlanması gerekli alanlar ve benzeri
 • Bölge düzeyinde hazırlanacak olan mekânsal strateji planlarında ise bölgenin özellikleri gözetilerek sektörel ve tematik pafta konuları çeşitlendirilecektir.