Mekansal Strateji Planının planlama alanı, dili ve ölçeği

 • Ülke Mekânsal Strateji Planı Ülke bütünü ile karasuları ve münhasır ekonomik bölgeleri kapsayacak şekilde hazırlanır.
 • Bölge Mekânsal Strateji Planı;
  • Metropoliten bölgeler,
  • Gelişme odakları,
  • Gelişme koridorları,
  • Üretim, arz ve tüketim akımları ve ilişkileri,
  • Kentsel ve bölgesel ağlar,
  • Yerleşmelerin yoğunluğu,
  • Ulaşım ilişkileri ve
  • Fiziksel eşikler gibi etkenler dikkate alınarak
belirlenen havza ya da Düzey-II bölgelerini kapsayacak şekilde Ülke Mekânsal Strateji Planında özel olarak odaklanılması gerektiği ortaya konulan bölgelerde hazırlanır.  
 • 1/250.000, 1/500.000 veya daha üst ölçek haritalar üzerinde şematik ve grafik dil kullanılır.
 • Sektörel ve tematik paftalar ve raporu ile bütündür. Rapor; vizyon ve öncelikler, ilkeler, amaç, kapsam, hedefler ve stratejiler, sektörel ve tematik kararlar, plan hükümleri ve eylem planı konu başlıklarını içerecek şekilde hazırlanır.