Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Dicle Vadisi Rekreasyon Alanı Projesi
Diyarbakır İli Sur İlçesi, Yukarı Kılıçtaş Mahallesi sınırları içerisindeki 1098,55 ha’lık alan 61inci Hükümet programı hedefleri bağlamında kent ve kentlinin yaşam kalitesinin arttırılması ve Vadinin kent yaşamına kazandırılması için Rezerv Yapı Alanı olarak belirlenmiştir. 
 
Kentin yaşadığı açık yeşil alan sorununa çözüm getirmek ve Dicle Vadisi ile çevresinin kent için taşıdığı bu potansiyeli değerlendirmek amacıyla Dicle Vadisini içine alan 1098,55 ha’lık alanda Master Plan ve Kentsel Tasarım Projesinin hazırlanması ile Bakanlığımızca belirlenen 1. Etap uygulama alanı olan 32,28 ha büyüklüğündeki (kuzeyde Hevsel Bahçeleri, güneyde Ongözlü Köprüsü, batı yakasında Ovabağ Diyarbakır yolu ve doğu yakasında Kırklar Tepesi ile sınırlı) proje alanında İmar Planları ve Uygulama Projelerinin elde edilmesine yönelik olarak “Diyarbakır İli Dicle Vadisi Kırklar Tepesi Rekreasyon Alanı İmar Planı, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Uygulama Projesi Yapımı Hizmet Alım İşi” ihale edilmiş olup, 20.11.2013 tarihinde yer teslim tutanağı imzalanarak işe başlanmış ve 19.12.2014 tarihinde proje sonuçlandırılmıştır.
 
Söz konusu projede alanın tümü olan 1098,55 ha lık alanda; mevcut durum analizi, Master Plan ve Kentsel Tasarım Projeleri, sunum, maket ve animasyon filmi; 32,28 ha. lık 1. Etap Uygulama Proje Alan sınırı içerisinde; güncel hâlihazır harita, kadastral durum ve karelajlı yüzey nivelman ile plankoteler, İmar Planları, Peyzaj ve Mimari Uygulama projeleri ile projeye ilişkin kesifler, inşaat yaklaşık maliyetler ve İhale Dosyası hizmetleri alınmıştır. 
 
    Proje kapsamında Dicle Vadisi’nin ekolojik özellikleri de dikkate alınarak, kente yeni bir rekreasyon yaşam alanı kazandırılması hedeflenmiştir. Projede yeşil alanlar, bisiklet yolları,  meydanlar, sosyal donatılar, açık spor ve rekreasyon alanları, ağaçlandırılacak alanlar ve peyzajı zenginleştirilen bitkilendirme yer almakta olup; Dicle Vadisindeki bu güne kadar yaşanmış olumsuz kullanımlardan kaynaklı (kıyıların tahribi, kontrolsüz ağaç ve saz kesimi, çevredeki sanayi tesislerinin kirletici etkisi, yöreye yabancı bitki dikimi, çöp moloz dökümü, doğal değerler dikkate alınmadan yapılan yapılaşma vb) tahribata yönelik alanların “Doğa Koruma ve Onarımı” çalışmaları da ele alınmıştır.