Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
KÖY İMAR PLANLARI

Kırsal yerleşmeler insanlığın evrimi boyunca var olan, bazı coğrafyalarda kentlerin çekirdeğini oluşturan, şartların biçimlendirdiği yerleşmelerdir. Günümüzde gittikçe birbirine benzeyen kentlerin tek düze yapılaşmalarına karşılık, kırsal yerleşmeler; yerleşmenin coğrafi içeriği, kültürel gelişimi, yerel gelenekleri ve kendilerine özgü yaşam biçimleri ile şekillenerek ülkemizin kültürel zenginliği içinde bölgeden bölgeye, hatta aynı bölgede köyden köye farklılık göstermektedir.Kırsal yerleşimler, günümüzde korunmuş doğal çevreleri ile kentten uzaklaşmak, dinlenmek, gezmek ve görmek için tercih edilmektedirler. Ancak, kırsal alanlara olan taleple birlikte; kırsal alanlarda gelişi güzel bölgeye ve kültüre aykırı yapılaşmadan dolayı kırsal yerleşmeler olumsuz etkilenmekte ve bu bölgelerde zaman zaman planlama ve tasarım sorunları gündeme gelmektedir. Bu sebeple özgün yerleşim özelliklerinin korunması amacıyla yapılaşmanın kontrol altına alınması ve kırsal alanlara kendi özgün yerleşim karakterine uygun planlama çalışması yapılması gerekmektedir.

 

Kırsal karaktere sahip bir alanda yapılacak olan imar planlama çalışmasının her aşamasında uyulması gereken temel ilkeler aşağıdaki gibidir;

  • Plan kararlarının katılımcı yöntemler ile üretilmesi,
  • Yerleşimin ekonomik kaynaklarını sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda geliştirecek kararlar üretilmesi,
  • Meralar, tarım alanları ile özellikle özel ürün arazileri gibi kırsal üretim kaynaklarının korunması,
  • Yerleşimin karakteristik mekânsal dokusunun, yoğunluğunun ve makro formunun koruması,
  • Yerleşimin yol, ada ve parsel dokusu, özgün mimari özellikleri, peyzaj özellikleri, tarım, orman, mera alanları ve kültürel çeşitliliğinin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması,
  • Yerleşimin karakteristik dokusunu oluşturan parsel içi yerleşim biçimlerinin, kat adetlerinin, yapılara ilişkin çatı tipi, yapı sistemleri, yapı malzemeleri, parsel sınırlayıcıları gibi yapıya ilişkin genel özelliklerin tespit edilerek sürdürülmesi,
  • Yerleşimin peyzaj karakterinin korunması,
  • Yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik mekânsal düzenlemelerin ve kırsal yaşama özgü mekânsal alan ve yapı ihtiyaçlarının belirlenmesi,
  • Afet risklerinin göz önünde bulundurması ve gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.

 

Bakanlığımızca kırsal alanların; doğal, kültürel, tarihi değerlerin koruma-kullanma dengesinin kurularak sürdürülebilirliğinin sağlanması, gelecek kuşaklara aktarılması, korunması gerekli alanlarının korunmasına yönelik plan kararlarının geliştirilmesi, yerleşim alanlarının kontrollü gelişiminin sağlanması, yerleşimin sosyal ve ekonomik yönden gelişimine katkıda bulunulması, yöre halkına yol gösterici çözümlerin belirlenmesi amacıyla 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında örnek köy imar planı çalışmaları yapılmıştır. Söz konusu planlar yapılan araştırma ve analizler doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile Plan Açıklama Raporunu ve Eylem Planı çalışmalarını içermektedir.

 

Düzce İli, Merkez İlçe, Gökçe Köyüne İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı (25.10.2022)