Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
İzmit Körfezi (Kocaeli - Yalova) Bütünleşik Kıyı Alanları Planı (KY-BKAP)

İzmit Körfezi Bütünleşik Kıyı Alanları Planı'na ilişkin Plan Paftaları, Plan Hükümleri ve Plan Açıklama Raporuna aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Plan Paftası-1.Kısım 

Plan Paftası-2.Kısım 

Plan Hükümleri 

Plan Açıklama Raporu

İzmit Körfezi Bütünleşik Kıyı Alanları Planı 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 7/i maddesi uyarınca Bakanlık Makamının 02.10.2014 tarih ve 15997 sayılı Olur'u ile onaylanmıştır.

1/50.000 ölçekli Bütünleşik Kıyı Alanları Planında, Plan Açıklama Raporunda ve Plan Hükümlerinin muhtelif maddelerinde değişiklik yapmak ve yeni hükümler eklemek suretiyle “Birinci (1) İtiraz Değerlendirmesi Sonrası” hazırlanan “İzmit Körfezi (Kocaeli-Yalova) Bütünleşik 1/50.000 ölçekli Kıyı Alanları Planı” (Plan Paftası-1.Kısım, Plan Paftası-2.Kısım, Plan Hükümleri ve Plan Açıklama Raporu) 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesi uyarınca ve Bakanlık Makamının 16.02.2015 tarih ve 4165 sayılı Oluru ile onaylanmıştır. 

İzmit Körfezi (Kocaeli-Yalova) 1/50.000 ölçekli Bütünleşik Kıyı Alanları Planı İkinci Askı Süresi içerisinde Bakanlığımıza iletilen itirazlar incelenmiş olup 05.06.2015 tarih ve 9573 sayılı Bakanlık Olur’u ile Plan kesinleşmiştir. 

İzmit Körfezi (Kocaeli-Yalova) 1/50.000 ölçekli Bütünleşik Kıyı Alanları Planı Değişikliği (Plan Paftası-1.Kısım, Plan Paftası-2.Kısım, Plan Hükümleri ve Plan Değişikliği Gerekçe Raporu) 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 30.06.2020 tarihinde onaylanmıştır.