Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Uzundere Mahallesi Muhtelif Ada/Parsellere ilişkin Kentsel Tasarım Projesi Revizyonu

İzmir İli, Karabağlar İlçesi Uzundere Mahallesi Riskli Alan sınırları içerisinde kalan 11134,11136 ve 11139 adalarına ilişkin hazırlanan Kentsel Tasarım Projesinin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve plan notları uyarınca,  25.05.2017 tarih ve 75 no.lu Kentsel Tasarım Değerlendirme Komisyonu Kararında belirtilen hususlara uyulmak kaydı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.