Erzincan İli, Merkez İlçesi, Demirkent Beldesinde yer alan Riskli Alana yönelik hazırlanan Kentsel Tasarım Projesi

Erzincan İli, Merkez İlçesi, Demirkent Beldesinde yer alan Riskli Alana yönelik 31/28.01.2015 tarihli Estetik Kurul Kararı ile uygun görülerek 10.02.2015 tarih ve 2953 sayılı Genel Müdürlük Makamı Olur’u ile onaylanan Kentsel Tasarım Projesi revize edilerek değerlendirilmek üzere Bakanlığımıza iletilmiştir. Anılan projenin; 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ve plan notlarına, 17.11.2015 tarih ve 50 no.lu Estetik Kurul Kararında belirtilen hususlara uyulmak kaydı ile, uygun olduğuna karar verilmiştir.