Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Bursa İli Osmangazi İlçesi Soğanlı Mahallesinde Rezerv Yapı Alanı ve Riskli Alan İlan Edilen Bölgeye Yönelik Hazırlanan Kentsel Tasarım Projesi

Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Soğanlı mahallesi’nde 34 ha‘lık “Rezerv Yapı Alanı” ile, 6,5 ha’lık “Riskli Alana” ilişkin Bakanlığımıza sunulan Kentsel Tasarım Projesinin;  1/5000 Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve ilgili plan notları uyarınca, 07.07.2015 tarih ve 40 sayılı Estetik Kurul Kararı ile kent bütünü içerisinde uyumlu ve estetik açıdan uygun olduğuna karar verilmiştir.