YÖNETİM HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 Görevleri

1) 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Uyarınca, Genel Müdürlüğün Yatırım ve Cari bütçe tahminlerini Stratejik Plan ve Yıllık Performans Programına uygun olarak hazırlamak ve İdare faaliyetlerinin uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

2) Maliye Bakanlığı bütçe ilke ve esasları çerçevesinde ayrıntılı harcama planı hazırlamak ve hizmet gereksinimlerini dikkate alarak ilgili Daire Başkanlıkları ve birimlere gönderilmesini sağlamak.
3) Turizm yönünden önem arz eden belediyelere proje karşılığı nakdi yardım yapmak.
4) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak.
 
5) Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak, muhasebe kayıt ve ödemelerini yürütmek için muhasebe yetkilisi görevini yürütmek.
 6) Genel Müdürlüğünün Yatırım Projeleri için Kalkınma Bakanlığından, Cari İşlemler için Maliye Bakanlığından alınan ödenekler doğrultusunda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 18’inci maddesinde belirtilen ihale usullerine göre ihtiyaç duyulan mal ve hizmetlerin temin edilmesini sağlamak ve sonuçlarla ilgili olarak Kamu İhale Kurumuna bilgi vermek.
 7) İhale işlemleri sonucu alımı yapılan her türlü mal ve hizmet ile ilama bağlı borçlarla ilgili ödeme emirleri düzenlemek, bunların Maliye Bakanlığı Saymanlık Müdürlüğüne intikalini sağlamak.
 8) Genel Müdürlüğün memur personelinin atama, özlük ve emeklilik vb. gibi her türlü işlemlerini yürütmek.
 9) Memur maaşlarını hesaplamak tahakkuklarının hazırlanıp ödenmek üzere Maliye Bakanlığı Saymanlık Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak.
10) Yeni işe başlayan, işten ayrılan ve kadro değişikliği olan personelin SGK’ ya giriş ve çıkış belgelerinin işlemlerini yürütmek.
11) Genel Müdürlük personelinin yurtiçi ve yurtdışı yolluklarının ödemelerini sağlamak, koordinasyonu sağlamak.
12) Genel Müdürlüğümüze ilişkin demirbaş ve sair malzemelerin kanun, tüzük yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde ambar giriş ve çıkış işlemlerini yapmak, korunmasını sağlamak, hurda haline gelmiş malzemelerin yok edilmesi ve satışı için gerekli işlemleri yapmak, yılsonu sayım işlemlerine göre ayniyat hesabının hazırlanmasını sağlayıp Sayıştay’a sunulmasını sağlamak.
 13) Haftalık Faaliyet Raporu (her hafta), Mevzuat Raporu (ayda bir), Korucu Güvenlik Önlemleri (ayda bir), Terörle Mücadele Acil Eylem Planına (3 ayda bir) ilişkin raporları düzenlemek, Üst Yöneticilerin Tatil Günlerinde Çalışma Programını yapmak, Ek Özel Hizmet Tazminatından (Büyük Proje) yararlanacak personelin onayını almak, Yıllık Faaliyet Raporlarını düzenlemek, Genel Müdürlükte koordinasyonu sağlamak, gelen ve giden evrak işlemlerini yürütmek.
14) Genel Müdürlük birimlerince yapılan çalışmaların koordinasyonunu sağlamak.
15) Turizm öncelikli yöre belediyeleri listesinde yer alan ve bu belediyelerin ödenek gönderilen projelerin yerinde mevzuata ve projeye uygun olup olmadığını incelemek, yapılan iş ve işlemlere dair bilgilendirme yapmak.
16) Bakanlık birimlerince yapılan ve Genel Müdürlük görev tanımları içerisinde kalan çalışmalara katılmak.
 17) Seferberlik ve savaş halinde gerekli önlemleri almak. 
 18) Yangınlara karşı gerekli önlemleri almak.
 
19) Düşman taarruzları, doğal afetler, büyük yangınlar ve sabotajlara karşı önlemler almak, sivil savunma planlarını hazırlamak.
 
20) Barış ve olağanüstü hallerde başkanlıklar arası yazışmalar yapmak.
 
21) Genel Müdürlük Hizmet Binasının tüm bakım, onarım gibi ihtiyaçlarını tespit etmek  ve ilgili birime intikal ettirmek.
 
22) Bina koruma ve güvenlik hizmetlerini yürütmek.
 
23) Genel Müdürlüğümüz taşıt araçlarının ve şoförlerin şehir içi, şehir dışı görevlendirmeleri ile ilgili işlemleri yapmak.
 
24) Koruma Güvenlik Görevlileri, santral görevlileri, iş ocağı görevlileri, şoförler, odacılar vb. tüm idari personelin görevlerini düzenlemek.
 
25) Genel Müdürlük Hizmet Binasının temizlik ve taşıma işlerini yürütmek.
 
26) Genel Müdürlük çay ocağı ve diğer sosyal hizmetleri ( kuaför, berber ve kuru temizleme ) yürütülmesine ilişkin işlemleri yapmak ve kontrolünü sağlamak.
 
27) Genel Müdürlük otopark, konferans ve toplantı salonlarında verilecek hizmetleri yürütmek ve düzenlemek.
 
28) Güvenlik kamera kayıtlarını takip etmek ve kayıt altına almak.
 
29) Genel Müdürlük arşiv esaslarını belirlemek, bu esasların uygulanmasını sağlamak.
 
30) Genel Müdürlüğe bağlı Daire Başkanlıklarının arşiv belgelerini toplamak ve saklamak.
 
31) Her türlü arşiv malzemesini derlemek, ayıklamak ve her an kullanılır hale gelecek şekilde tasnif etmek.
 
32) Arşiv malzemesinin tahribini önleyecek tedbirleri almak.
 
33) Arşivlerden yararlanma esaslarını belirlemek, arşivlerdeki araştırma taleplerini değerlendirmek ve gerektiğinde izin vermek.
 
34) Saklanma süresini tamamlayan arşivlik malzemeyi, “Kurum Arşivine Devredilecek” olanlar şeklinde ayırmak ve kayıt defterleri veya föyler ile kurum arşivine devretmek.
 
35) Genel Müdür tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.