Satın Alma Şube Müdürlüğü

 Görevleri

a) Genel Müdürlüğün Yatırım Projeleri için Kalkınma Bakanlığından, Cari İşlemler için Maliye Bakanlığından alınan ödenekler doğrultusunda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 18’inci maddesinde belirtilen ihale usullerine göre ihtiyaç duyulan mal ve hizmetlerin temin edilmesini sağlamak ve sonuçlarla ilgili olarak Kamu İhale Kurumuna bilgi vermek.

b) İhale işlemleri sonucu alımı yapılan her türlü mal ve hizmet ile ilama bağlı borçlarla ilgili ödeme emirleri düzenlemek, bunların Maliye Bakanlığı Saymanlık Müdürlüğüne intikalini sağlamak.

c) Genel Müdürlüğümüze ilişkin demirbaş ve sair malzemelerin kanun, tüzük yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde ambar giriş ve çıkış işlemlerini yapmak, korunmasını sağlamak.

ç) Hurda haline gelmiş malzemelerin yok edilmesi ve satışı için gerekli işlemleri yapmak.

d) Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.