Bütçe ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü

Görevleri

a) 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Uyarınca, Genel Müdürlüğün Yatırım ve Cari bütçe tahminlerini Stratejik Plan ve Yıllık Performans Programına uygun olarak hazırlamak ve İdare faaliyetlerinin uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.


b) Maliye Bakanlığı bütçe ilke ve esasları çerçevesinde ayrıntılı harcama planı hazırlamak ve hizmet gereksinimlerini dikkate alarak ilgili Daire Başkanlıkları ve birimlere gönderilmesini sağlamak.


c) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak.


ç) Muhasebe kayıt ve ödemelerini yürütmek için muhasebe yetkilisi görevini yürütmek.


d) Memur maaşlarını hesaplamak tahakkuklarının hazırlanıp ödenmek üzere Maliye Bakanlığı Saymanlık Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak.


e) Yeni işe başlayan, işten ayrılan ve kadro değişikliği olan personelin SGK’ya giriş ve çıkış belgelerinin işlemlerini yürütmek.


f) Genel Müdürlük personelinin yurtiçi ve yurtdışı yolluklarının ödemelerini sağlamak, koordinasyonu sağlamak.


g) Yılsonu sayım işlemlerine göre ayniyat hesabını hazırlamak ve Sayıştay’a sunmak.

ğ) Turizm öncelikli yöre belediyelerine alt yapı, açık alan düzenlemesi ve sosyal amaçlı tesislere ait projelere, mali ve teknik yardım sağlanması, maddi destek sağlanarak ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeyi ve yöre insanının yaşam kalitesinin arttırılmasını sağlamaya yönelik iş ve işlemleri yürütmek.

h) Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.